0
شرایط عقد بیمه‌نامهشرایط عقد بیمه‌نامه

شرایط عقد بیمه‌ نامه

شرایط عقد بیمه‌نامه

شرایط عقد بیمه‌نامه را طبق نظریه موسسه حقوقی کیانداد بررسی می کنیم ما را همراهی کنید.

ماده 2 قانون شرایط عقد بیمه‌نامه

مطابق ماده 2 قانون بیمه مصوب 7/2/1316: (عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه‌نامه خواهد بود).

این موضوع در واقع سبب می‌شود تا شرایط عقد بیمه‌نامه عقدی تشریفاتی باشد زیرا به نظر می‌رسد قانونگذار با آوردن لفظ (باید) قانونی امری را مورد نظر داشته است. مطابق ماده 3 همان قانون:

ادامه مطلب …