0
محاسبه مالیات ارث بر ملک

محاسبه مالیات ارث بر ملک

نحوه محاسبه مالیات ارث بر ملک چگونه است؟

قانون مالیات های مستقیم، هرگونه درآمد اتفاقی افراد را مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی می داند. ارث نیز یکی از مصادیق درآمدهای اتفاقی افراد است، اما به دلیل ویژگی های به خصوص خود، از مبحث درآمدهای اتفاقی جدا شده و فصلی جداگانه را در قانون مالیات ها به خود اختصاص داده است. هنگام تقسیم اموال متوفی چقدر مطالبه می شود، یعنی پیش از توضیح نحوه محاسبه مالیات بر ارث خانه و مالیات بر ارث خودرو  و پرداخت مالیات بر ارث ملک مسکونی، وراث عملا نمی توانند اموال متوفی را تقسیم نموده و به خود منتقل نمایند.

ادامه مطلب …