0
رأی وحدت رویه ی شماره 592

رأی وحدت رویه ی شماره 592

رأی وحدت رویه ی شماره 592 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه ی شماره 592 به صورت زیر است:

موضوع: در مورد مهلت تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها موضوع ماده 12 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها

شعب دهم و هجدهم دیوان عالی کشور در استنباط (درک) از ماده 12 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب 17 مرداد ‌ماه 1372 در مورد این که درخواست تجدیدنظر از آرایی که دادگاه‌ها قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور صادر نموده‌اند، مشمول مهلت‌های تعیین شده در‌ ماده 17 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب 72 می‌شود یا این نوع آرا بدون رعایت این مهلت‌ها قابل رسیدگی تجدیدنظر می‌باشد، رویه‌های مختلف گرفته‌اند.

موضوع بر طبق ماده ‌واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد می‌باشد.

خلاصه پرونده‌ها و آرای صادره به شرح زیر می‌باشد:

خلاصه پرونده اول رأی وحدت رویه ی شماره 592

به حکایت پرونده کلاسه 10/6/7675 شعبه دهم دیوان عالی کشور بانو س مداح برای تغییر نام خود به فخرالسادات علیه اداره ثبت‌ احوال قزوین در دادگاه حقوقی یک قزوین اقامه دعوی نموده و به رونوشت شناسنامه 840 و یک برگ استشهادنامه استناد کرده و نوشته است، نام او از ابتدای تولد فخرالسادات بوده و همه فامیل او را به همین نام می‌شناسند.

ولی اداره ثبت احوال در شناسنامه شماره 840 نام او را اشتباهاً سکینه ‌بیگم نوشته ‌است، درخواست رسیدگی و صدور حکم بر اصلاح شناسنامه مزبور و تغییر نام خود را دارد.

اداره ثبت احوال قزوین ادعای خواهان را در مورد اشتباه در‌ شناسنامه تکذیب و رد نموده و دادگاه پس از تعیین جلسه دادرسی و دعوت خواهان و نماینده اداره ثبت احوال، از گواهان خواهان استماع (شنیدن) شهادت نموده و ‌دعوی را نزدیک به صحت و درستی تشخیص داده است.

و حکم شماره 108 مورخ 6/3/72 را بر اصلاح شناسنامه شماره 840 حوزه 2 قزوین از نظر تغییر نام صاحب آن ‌از سکینه‌ بیگم به فخرالسادات صادر نموده است.

‌این حکم در تاریخ 25/3/72 به اداره ثبت احوال قزوین ابلاغ شده است.

ادامه مطلب …..

0
رأی وحدت رویه شماره 592

رأی وحدت رویه شماره 592

رأی وحدت رویه شماره 592

در ادامه مقاله قبل در مورد رأی وحدت رویه شماره 592 به بیان رأی دادگاه تجدیدنظر و خلاصه پرونده دوم می‌پردازیم:

رأی دادگاه تجدیدنظر رأی وحدت رویه شماره 592

اداره ثبت پس از ابلاغ حکم در تاریخ 25/3/72 در تاریخ 11/8/72 درخواست تجدیدنظر نموده و نقض حکم (شکستن رأی) را ‌درخواست کرده است و رسیدگی به شعبه دهم دیوان عالی کشور ارجاع شده (واگذار شده) و شعبه مزبور رأی شماره 689/10 مورخ 17/10/72 را به شرح زیر صادر نموده‌است:

‌به موجب ماده 12 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب 17/5/72 مندرج در روزنامه رسمی مورخ 11/6/72 مهلت درخواست تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها برای اشخاص ساکن ایران 20 روز تعیین شده و قانون مزبور حسب ماده 2 قانون مدنی 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی یعنی از تاریخ 27/66/72 در سراسر کشور لازم‌الاجرا گردیده و تجدیدنظرخواه از این تاریخ 20 روز مهلت داشته تا نسبت به دادنامه صادره درخواست تجدیدنظر نماید‌ و چون رأی دادگاه در تاریخ 25/3/72 به اداره ثبت احوال ابلاغ و اداره مزبور به موجب دادخواست وارده در تاریخ 11/8/72 نسبت به آن تجدیدنظر‌خواهی کرده و با وصف این که مبداء مهلت 20 روزه تقاضای تجدیدنظر 28/6/72  72.6.28 محاسبه گردد باز هم تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت تعیین شده ‌قانونی به عمل آمده است، بنابراین تجدیدنظرخواهی اداره تجدیدنظرخواه مردود و رد اعلام می‌گردد.

خلاصه پرونده دوم رأی وحدت رویه شماره 592

به حکایت پرونده کلاسه 8/18/7728 شعبه هجدهم دیوان عالی کشور آقای م به طرفیت اداره ثبت احوال تربت‌ حیدریه در دادگاه‌ حقوقی یک تربت‌ حیدریه اقامه دعوی نموده به این شرح که برای تعویض شناسنامه خود به شماره 16938 حوزه یک به اداره ثبت احوال مراجعه کرده ‌و این اداره یک برگ گواهی فوت به او داده و اظهار داشته که صاحب این شناسنامه فوت شده و در دفتر مردگان سال 1324 با شماره 31 ثبت شده و لذا ‌از تعویض شناسنامه خودداری نموده است، از این جهت درخواست رسیدگی و صدور حکم بر ابطال ثبت واقعه فوت در مورد این شناسنامه را دارد و به شهادت شاهدان استناد می‌شود. دادگاه برای رسیدگی به دعوی، جلسه دادرسی تشکیل داده و نماینده ثبت احوال ادعای خواهان را ثابت ندانسته است‌، شهود خواهان که برای ادای شهادت حاضر شده‌اند، صحت و درستی دعوی را تصدیق و تأیید نموده‌اند و دادگاه با اعلام ختم دادرسی حکم شماره 133 مورخ 26/2/72 را بر ‌ابطال ثبت واقعه فوت شماره 31 جاری سال 1324 صادر نموده است.

0
رأی وحدت رویه شماره 592

رأی وحدت رویه شماره 592

رأی وحدت رویه شماره 592

در ادامه مقالات قبل در مورد رأی وحدت رویه شماره 592 به بیان نظریه نماینده دادستان کل کشور و رأی وحدت رویه شماره 592 می‌پردازیم:

نظریه نماینده دادستان کل کشور در مورد صدور آرای متفاوت

با توجه به این که ماده 12 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها که در تاریخ 27/6/72 لازم‌الاجرا شده مهلت درخواست تجدیدنظر را برای ‌اشخاص ساکن ایران از تاریخ ابلاغ 20 روز تعیین نموده و ماده 18 همین قانون قوانین دیگری را که با این قانون مغایر و مخالف باشد، لغو کرده است، در نتیجه کلیه ‌آرایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر شده، از نظر درخواست تجدیدنظر، تابع قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها خواهد بود و چون از احکام‌ صادره خارج از مهلت قانونی 20 روزه درخواست تجدیدنظر شده، قابل طرح در مرجع تجدیدنظر نبوده و معتقد به تأیید رأی شعبه دهم دیوان عالی‌کشور می‌باشم.

رأی وحدت رویه شماره 592 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 6/2/73

‌‌پس از طرح موضوع و خواندن گزارش و بررسی برگه‌های پرونده و شنیدن عقیده جناب آقای نماینده دادستان محترم کل کشور نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

ماده 12 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب 17 مرداد ماه 1372 برای تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه‌های حقوقی و کیفری موضوع ماده 9 این قانون‌ مهلت تعیین نموده که در جهت تسریع و سرعت بخشیدن در ختم پرونده‌ها و قطعیت بخشیدن به آرای دادگاه‌ها است.

در قوانین آیین دادرسی هم برای اعتراض و تجدیدنظر نسبت به آرای دادگاه‌ها مدت و مهلت تعیین شده و تاکنون قانونی که رسیدگی به ‌اعتراض یا تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها را بدون رعایت مدت و مهلت، پیش‌بینی نموده باشد تصویب نشده است.

‌بنابراین آرای صادر شده دادگاه‌ها که قبلاً ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذی‌نفع (سود برنده) مورد درخواست تجدیدنظر قرار نگرفته از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون‌ تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مشمول مهلت تعیین شده در ماده 12 این قانون می‌باشد و نتیجه رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که درخواست تجدیدنظر خارج از ‌این مهلت را نپذیرفته و رد کرده است صحیح تشخیص می‌شود.

‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع (لازم‌الاجرا) می‌باشد.