0
نرخ مالیات بر ارث مغازه

نرخ مالیات بر ارث مغازه

نرخ مالیات بر ارث مغازه چگونه محاسبه می گردد؟

مالیات بر ارث مغازه، مالیاتی است که دولت ازحق انتقال آن مغازه به وراث آنها پس از مرگ دریافت می کند. مالیات‌ بر ارث مغازه براساس ارزش کلی مغازه های متوفی است که نرخ میزان مالیات ‌بر ارث مغازه آن به عوامل همچون تاریخ فوت، طبقه وراث بستگی دارد که در ادامه به آن می پردازیم.

منظور از مالیات بر ارث مغازه، رستوران ها، عمده فروشی ها، انواع آژانس ها، انواع بنگاه های معاملاتی و سایر مغازه های گوناگون می باشد. که به مراتب، مالیات‌بر ارث مغازه نسبت به سایر اموال و دارایی های متوفی می تواند بیشترین مبلغ مالیات بر ارث را به خود اختصاص دهد .

ادامه مطلب …