0
نفقه اقارب

نفقه اقارب و خویشاوندان

نفقه اقارب و خویشاوندان

حال موضوع نفقه اقارب که مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد ، بررسی شده و در اختیار مخاطبان و کاربران قرار می گیرد.

اقارب چه کسانی هستند؟

اقارب عبارتند از خویشاوندان شخص اعم از نسبی، سببی و رضاعی.

ادامه مطلب …