وکیل تجدیدنظر

وکیل تجدیدنظر


وکیل تجدیدنظر خواهی

وکیل تجدیدنظر برای اعتراض به رای دادگاه و تجدید نظر دادگاه در خصوص رای صادره میباشد در این مطلب وکلایی که برای تجدید نظر خواهی از دادگاه انتخاب میشوند  توضیح می دهیم.

وکیل تجدیدنظر خواهی از آرای کیفری

طبق گفته وکیل تجدیدنظر خواهی در موسسه حقوقی کیانداد مقررات کلی در خصوص اعتراض کردن به رأی دادگاه وجود دارد، نکته مهم و ضروری که باید در نظر گرفته شود هر گاه مرجع رسیدگی به اعتراض در استان باشد عنوان تجدید نظر استفاده می شود و در صورتی که مرجع اعتراض دیوان عالی کشور باشد با عنوان فرجام خواهی استفاده می شود.

مراجع دادگاه تجدید نظر

 • دادگاه تجدید نظر استان بعنوان یک مرجع صالح در خصوص رسیدگی به درخواست تجدید نظر از تمام رای های غیر قطعی و کیفری می باشد.
 • به اموری که در حیطه و صلاحیت دیوان عالی کشور نبوده تجدید نظر خواهی می توان کرد.

دادگاه تجدیدنظر خواهی استان در کجا تشکیل می‌ شود؟

– در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر تشکیل می شود.

– دادگاه تجدیدنظر تشکیل شده از یک رئیس به عنوان قاضی و دو نفر مستشار می باشد.

– رسمیت دادگاه تجدید نظر با دو عضو انجام می شود.

آیا به همه آرای صادر شده در دادگاه کیفری می‌توان اعتراض کرد؟

در پاسخ به این سؤال که آیا تمام رای های قابل تجدیدنظر خواهی هستند می بایست طبق نظر وکیل تجدیدنظر گفت که اصل بر این اساس است که رای دادگاه های کیفری قابل اعتراض یعنی غیر قطعی هستند ولی در بعضی موارد رای هایی که صادر می شود در دادگاه های کیفری غیر قابل تجدید نظر خواهی هستند که به آنها می پردازیم: طبق نظر وکیل تجدید نظر رای دادگاه های کیفری به مواردی که نمی توان در خصوص آنها اعتراض کرد اشاره می کنیم:

– جرم هایی که دارای مجازات تعزیری درجه هشت هستند.

– جرم هایی که دیه برای آنها باید پرداخته شود و مقدار این دیه کمتر از یک دهم دیه کامل هست.

رای هایی قابل قبول از نظر وکیل تجدیدنظر عبارتند از:

 • حکم برائت
 • قرار اناطه
 • حکم محکومیت
 • تعویق صدور حکم
 • قرار منع تعقیب
 • قرار موقوفی تعقیب
 • قرار رد دادخواست واخواهی و یا تجدیدنظر خواهی

نکته مهم: قابل ذکر است در خصوص مجازات هایی که جایگزین حبس هستند مقیاس تجدید نظر خواهی را وکیل تجدیدنظر مجازات اولیه هست.

اگر رای صادر شده دادگاه دربردارنده مجازات و پرداخت دیه، ارش یا پرداخت خسارت باشد و از رای های صادر شده قابل تجدیدنظر خواهی باشد جنبه های دیگر آن خود به تنهایی قابلیت تجدیدنظر خواهی ندارد و به تبع جنبه قابل تجدید نظر رأی امکان تجدید نظر خواهی را دارد.

هر گاه طرفین دعوا به صورت کتبی حق و امکان تجدیدنظر را از خود دور کنند به رأی دادگاه می توانند تجدیدنظر یا اعتراض نمایند؟

در پاسخ به این پرسش وکیل تجدیدنظر می گوید: در حالی که طرفین دعوا تجدیدنظر خواهی یا اعتراض به رأی صادر شده از دادگاه را از خود سلب کنند تجدیدنظر آنان در رابطه با اصل دعوا دارای قابلیت طرح نمی باشد و مسموع نیست بجز در دو شرط:

 • در خصوص صلاحیت قاضی که رای را صادر کرده می شود اعتراض کرد.
 • در خصوص صلاحیت دادگاه صادر کننده رای می شود طرح اعتراض کرد.
پیشنهاد ویژه کیانداد :   اضافه کاری

مهلت تجدیدنظر از رأی صادرشده چه مدت است؟

* در صورتی که دو طرف دعوا ساکن ایران بوده باشند، زمان تجدیدنظر خواهی 20 روز پس از ابلاغ رای دادگاه هست.

* در صورتی که طرفین دعوا خارج از ایران باشند زمان تجدیدنظر خواهی پس از دو ماه از تاریخ ابلاغ رای دادگاه هست.

* مدت اعتراض تجدیدنظر در صورتی که رأی غیابی صادر شده 20 روز بعد از انقضای مدت واخواهی، یعنی بعد از 40 روز از تاریخ ابلاغ رای، که 20 روز اول برای مهلت واخواهی و 20 روز دوم برای مهلت تجدیدنظر خواهی است.

وکیل تجدیدنظر برای چه اشخاصی لازم و ضروری است؟

مطابق با گفته وکلای تجدیدنظر در موسسه حقوقی کیانداد:

* شخصی که در دعوا محکوم معرفی شده (محکوم علیه) یا نماینده و یا وکیل قانونی وی.

* شخص مدعی یا شاکی و یا نماینده و یا وکیل قانونی وی.

* دادستان در مواقعی که متهم برائت بگیرد و یا رأی صادره با قانون تطبیق نداشته باشد و یا مواقعی که رأی صادره و مجازات تعیین شده با جرم تناسب نداشته باشد، می توان تجدیدنظر خواهی کرد.

دادگاهی که هر دو طرف دعوا و یا یکی از طرفین وکیل نداشته باشد و بر ضرر او رأی صادر شود برای دادگاه تجدید نظر می تواند از وکیل تجدیدنظر استفاده کند و با دلیل های قابل قبول و لایحه مناسب به رای صادره اعتراض کند.شما مخاطبان و کاربران بزرگوار می توانید برای استفاده از وکیل تجدیدنظر  با مؤسسه حقوقی کیانداد تماس حاصل فرمایید.

در چه مواردی می‌توان به رای که قابلیت تجدیدنظر خواهی دارد، اعتراض کرد؟

باید بدانیم در تجدیدنظر خواهی موارد تجدید نظر محدود است.

مورد اول: ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استناد شده به دادگاه وقتی که سند و مدارکی برای دفاع یا طرح دعوا به دادگاه ارائه شده اعتبار بیان شده را نداشته باشند.

مورد دوم: زمانی می شود تجدیدنظر خواهی کرد که ادعای مخالف بودن رأی صادر شده با قانون باشد.

مورد سوم: اعتراض کردن به نداشتن صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی و نداشتن صلاحیت دادرس رسیدگی کننده.

مورد چهارم: وقتی که رسیدگی به دلیل و مدارک و سندهایی که در دفاع یا طرح دعوا ابراز شده از موارد اعتراض به رأی دادگاه توجه نشده و بدون توجه به رأی دادگاه صادر شده باشد.هر گاه رأی از چند جهت قابلیت تجدیدنظر خواهی داشته باشد و به خاطر یکی از جهت تجدیدنظر خواهی مورد اعتراض باشد از دیگر جهت هم مورد رسیدگی قرار گرفته می شود.

دادگاه تجدیدنظر استان تنها به مواردی که مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته باشند و در خصوص آن رأی صادر شده باشد رسیدگی می شود.

نکته مهم: تجدیدنظر خواهی دو طرف نسبت به جنبه کیفری رأی با درخواست کتبی و پرداخت کردن هزینه دادرسی مقرر در قانون صورت می گیرد و نسبت به زیان و ضرر که از جرم اعتراض به وجود آمده، می بایست دادخواست تنظیم و به دادگاه حقوقی ارائه شود و مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی هزینه های دادرسی هم پرداخت گردد.

هر گاه محکوم علیه شخصی که رأی به ضرر او صادر شده هم به خاطر کیفری رأی مجازات و هم به خاطر زیان و ضرر ناشی از جرم همزمان اعتراض داشته باشد، دیگر احتیاجی به رعایت پرداخت و تشریفات هزینه های دادرسی در خصوص حقوقی براساس قانون آیین دادرسی مدنی ندارد.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   کارآموز به چه کسی گفته می‌شود؟

اعسار در پرداخت هزینه دادرسی توسط تجدیدنظر

سؤال: آیا شاکی یا متهم می تواند برای پرداختن هزینه های دادرسی در مرحله تجدید نظر ادعای اعسار کرده و همچنین نحوه رسیدگی به این مورد به چه صورت هست؟

در پاسخ به این سؤال گفته می شود که وقتی که تجدیدنظر  امکان پرداختن هزینه را نداشته باشد و مدعی اعسار از پرداختن هزینه های دادرسی در دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، دادگاه به این ادعا خارج از نوبت رسیدگی می کند.از همین رو در مورد شخصی که بخاطر پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر در زندان است از زندان معاف می گردد.

آیا می‌دانید با استرداد تقاضای تجدید نظر می‌توانید تقاضای تخفیف مجازات کنید؟

محکومیت های تعزیزی درجه 4 تا 7 (در نظر داشته باشید محکومیت درجه یک تا سه در صلاحیت دیوان عالی بوده نه دادگاه تجدیدنظر، و محکومیت درجه هشت هم غیر قابل اعتراض و قطعی می باشد پس در این جا محکومیت درجه 4 تا 7 مد نظر می باشد) و اگر دادستان درباره حکم صادر شده تجدید نظر نکرده باشد شخصی که محکوم شده (محکوم علیه) قبل از تمام شدن مدت تجدید نظر خواهی با مراجعه به دادگاه صادرشده حکم که همان دادگاه اول است می تواند حق تجدید نظر خواهی را از سلب و قطع کرده و در صورتی که درخواست تجدید نظر خواهی را کرده آن را برگرداند و درخواست تخفیف مجازات را به دادگاه بدهد.

بنابراین دادگاه در مدت فوق العاده نه اینکه خارج از نوبت با همراهی دادستان به موضوع رسیدگی کرده و یک چهارم مجازاتی را که تعیین شده (نه به مقدار تعیین شده در ماده 37 قانون مجازات اسلامی) کسر کرده و دادگاه قطعی بودن این حکم را اعلام می کند.

دادگاه تجدیدنظر اطفال و نوجوانان به چه صورت عمل می‌کند؟

مراجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر خواهی از رأی و تصمیمات گرفته شده دادگاه کودکان و نوجوانان، شعبه ای از دادگاه تجدید نظر در مرکز هر استان هست که طبق شرایط معین شده در قانون را رئیس قوه قضاییه ابلاغ و تعیین می کند، در صورتی که دیوان عالی کشور فرجام خواهی از رأی صادر شده و تصمیمات دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرم های نوجوانان هست را برعهده دارد.نکته مهم: رأی های صادر شده در مرحله تجدیدنظر در تمام موردها قطعی بوده، و رأی دادگاه کودکان و نوجوانان در همه موردها بدون استثنا قابل تجدیدنظر خواهی می باشد.

پرونده‌ها در دادگاه تجدیدنظر استان به چه صورت رسیدگی می‌شوند؟

بنا به گفته وکیل تجدیدنظر خواهی در موسسه حقوقی کیانداد، بعد از وصول پرونده ها به دادگاه تجدیدنظر استان به ترتیب در دفتر کل و در صورت تأسیس واحد رایانه و با رعایت مقررات به دادرسی الکترونیکی در این واحد ثبت می شود و طبق رعایت به شعب دادگاه، توسط رئیس کل دادگستری استان یا معاون وی و یا یکی از رؤسای شعب با انتخاب او با توجه به تخصص شعب و ترتیب وصول از طریق سامانه رایانه ای در حوزه های قضایی که سامانه رایانه ای دارند ارجاع شده و دادگاه به ترتیب وصول پرونده ها به نوبت به آنها رسیدگی می کند بجز در مواردی که رسیدگی به پرونده ای خارج از نوبت بنا به مصلحتی ضروری می باشد.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   دعاوی اصلاح سند ثبتی

چرا برخی از پرونده‌ها خارج از نوبت رسیدگی می‌شوند؟

جرم هایی که منجر به جریحه دار شدن احساسات عمومی و تأثیر حساسیت جرم در جامعه شود با درخواست دادستان صادرکننده کیفرخواست و همین طور با موافقت دادگاه تجدید نظر استان، خارج از نوبت رسیدگی می گردد.

مراحل دادگاه تجدیدنظر خواهی

طبق گفته وکیل تجدیدنظر در موسسه حقوقی کیانداد، پس از اینکه رأی صادرشده تجدید نظر خواهی شود و اگر تحقیقات کامل نباشد دادگاه قراری را برای برطرف کردن نقص صادر و پرونده را به دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادرکننده رأی ارسال می کند تا پس از انجام دادن دستور  دادگاه تجدیدنظر استان پرونده را بدون اظهار نظر اعاده کند و یا دادگاه تجدیدنظر خودش به اقدام به تحقیقات کند.

اقدامات دادگاه تجدید نظر خواهی

 * رأیی که به آن اعتراض تجدیدنظر شده از نوع قرار بوده باشد طوریکه از قرار صادره تجدیدنظر خواهی شده و براین آن بررسی هایی لازم نباشد و طبق مقررات قرار صادر شده باشد دادگاه تجدیدنظر رأی را تأیید و به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می گردد و بنا به هر دلیلی دادگاه تجدیدنظر نظر به نقض رأی داشته باشد، پرونده برای رسیدگی شدن به دادگاه صادره قرار اعاده می شود و دادگاه صادرکننده قرار می باید خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی نماید.

 * گر رأی صادر شده توسط دادگاهی صلاحیت لازم را از لحاظ محلی و ذاتی نداشته باشد دادگاه تجدیدنظر استان رأی صادر شده را نقض و پرونده را به دادگاهی که صلاحیت داشته باشد می فرستد و گزارش را به دادگاهی که رأی را صادر کرده اعلام می نماید.

* هر گاه شخص محکوم شده (محکوم علیه) به خاطر انجام به آن عمل محکوم شده باشد ولو انجام آن عمل توسط شخص ثابت شده جرم نباشد و یا عفو عمومی به آن تعلق گرفته شده و یا از دیگر جهات قانونی متهم قابل تعقیب کیفری نباشد، رأی مناسبی برای وی صادر می گردد.

* اگر غیر از مواردی که گفته شده رأی مورد تجدیدنظر خواهی قرار بگیرد، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی حضورشان در رسیدگی ضروری است احضار می‌کند. طرفین می‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل تجدیدنظر معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر نیست.

* هر گاه رأی تجدید نظر خواهی بجز موارد ذکر شده باشد، دادگاه تجدیدنظر با صادر کردن دستور تعیین زمان رسیدگی، طرفین و اشخاصی حضورشان در رسیدگی لازم است حاضر باشند. بنابراین طرفین هر یک می توانند خودشان حاضر شده یا وکیل برای خود معرفی نمایند در هر صورت حاضر نشدن یا معرفی نکردن وکیل مانع از رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر نمی باشد.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *