مرجع تجدیدنظر

‌‌مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب

بر اساس ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی، دادگاه تجدیدنظر همان استان است، مگر در موارد زیر که مرجع ‌تجدیدنظر آنها دیوان عالی کشور خواهد بود:

الف) جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم (سنگسار) باشد.

ب) جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو، قصاص نفس یا اطراف باشد.

ج) جرائمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد.

د) مصادره اموال

مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر

بر اساس ماده 1 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها، آرای دادگاه‌ها اعم از حکم یا قرار در مواردی که مطابق این قانون قابل تجدیدنظر باشد، به شرح زیر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد:

  • ‌بر اساس ماده 2 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها، مرجع بررسی نقض (شکستن رأی) یا تأیید احکام دادگاه‌های کیفری دو، کیفری یک و حقوقی دو، حقوقی یک و نظامی دو، نظامی یک همان محل‌ می‌باشد و چنانچه در محل، دادگاه مربوطه نباشد پرونده به نزدیکترین دادگاه هم‌عرض ارجاع (واگذار) می‌گردد.
  • ‌بر اساس ماده 3 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها، مرجع نقض و ابرام (تأکید) آرای دادگاه‌های کیفری یک و حقوقی یک و نظامی یک و مدنی خاص و انقلاب، دیوان عالی کشور می‌باشد.
  • ‌همچنین طبق تبصره این ماده، در مواردی که دادگاه حقوقی یک، یا کیفری یک یا نظامی یک به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو یا کیفری دو یا نظامی دو رسیدگی‌ می‌نماید مرجع تجدیدنظر آرای مربوطه شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه هم‌عرض می‌باشد.

رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آرای دادگاه‌های کیفری دو، حقوقی و نظامی دو

بر اساس ماده 4 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها، هرگاه از رأی دادگاه کیفری دو یا حقوقی دو یا نظامی دو درخواست تجدیدنظر شود، مرجع تجدیدنظر به نحو زیر عمل خواهد کرد:

  1. اگر رأی دادگاه به صورت قرار باشد و قرار نقض شود پرونده را برای رسیدگی ماهوی (آنچه مربوط به اساس و اصل باشد) به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع (واگذار) می‌دهند و دادگاه مکلف به‌ رسیدگی ماهوی است.
  2. اگر رأی دادگاه به صورت حکم باشد در صورتی که حکم را نقض نماید، باید به اصل دعوی رسیدگی و حکم مقتضی (مناسب) صادر نماید.
  3. در صورتی که متهم را بی‌گناه بداند حکم را نقض و او را تبرئه (رفع اتهام) می‌نماید، هر چند که محکوم‌علیه درخواست تجدید ظر نکرده باشد و تنها ‌دادستان یا یکی دیگر از کسانی که حق تجدیدنظرخواهی دارند، درخواست تجدیدنظر کرده باشند.
  • ‌نکته 1: طبق تبصره 1 ماده 4 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها، در امور حقوقی مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد درخواست تجدیدنظر واقع شده است رسیدگی خواهد نمود و نسبت به ‌آن قسمت از حکم که مورد درخواست تجدیدنظر نمی‌باشد حق رسیدگی و اظهارنظر نخواهد داشت.
  • ‌نکته 2: در احکام کیفری مرجع تجدیدنظر نمی‌تواند طبق تبصره 2 ماده 4 این قانون، مجازات تعزیری تعیین شده در حکم بدوی و نخستین را تشدید (شدید) نماید مگر این که دادستان از این جهت ‌درخواست تجدیدنظر کرده باشد.
پیشنهاد ویژه کیانداد :   ترک اعتیاد به روش سم‌زدایی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *