رأی وحدت رویه شماره 523

رأی وحدت رویه شماره 523


رأی وحدت رویه شماره 523 ، هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 23/12/1367

رأی وحدت رویه شماره 523 به قرار زیر است:

موضوع : منع تجدیدنظر در انتخاب نوع دیه

بین آرای شعب دوم و بیست و ششم دیوان عالی کشور در مورد پرونده‌های کلاسه -66 و 486-66 که موارد مشابه هستند، اختلاف وجود دارد و درخواست طرح ‌موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌شود.

خلاصه پرونده‌ها و آرای صادره به شرح زیر می‌باشد:

خلاصه پرونده اول رأی وحدت رویه شماره 523

طبق محتویات پرونده کلاسه 486-66 شعبه دهم دادگاه کیفری یک شهرستان ساری آقای پ به اتهام ایراد ضرب و ‌جرح (کتک زدن) عمدی منتهی به شکستگی بینی آقای الف تحت تعقیب قرار گرفته و کیفرخواست صادر گشته و شعبه مذکور اقدام به رسیدگی نموده‌ و متهم در دادگاه نوع گوسفند را به عنوان دیه انتخاب کرده و دادگاه پس از دریافت نظریه مشاور و صدور نظریه و تنفیذ (تأیید) نظریه مذکور در شعبه دوم دیوان‌ عالی کشور به صدور رأی اقدام و مستنداً به ماده 91 قانون دیات و با عنایت به بخشنامه شماره 65/31 ب-ش مورخ 8/9/65 شورای عالی محترم قضایی‌ و با توجه به انتخاب متهم وی را به تحویل یکصد گوسفند به شاکی محکوم کرده است، سپس در مرحله اجرای حکم محکوم علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) در دادگاه حاضر و ‌مدعی شده که در مورد انواع دیات در موقع تفهیم دادگاه متوجه مسئله نبوده و خیال می‌گردد که منظور یک گوسفند می‌باشد و درخواست تعیین درهم‌ نموده است و دادگاه نیز به لحاظ این که انتخاب نوع دیه از طرف محکوم علیه مبتنی بر آگاهی کافی نبوده، رأی صادره را مبنی بر اشتباه محسوب نموده و پرونده را‌ جهت نقض حکم (شکستن رأی) و تجویز رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال داشته است.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   دادخواست اعاده دادرسی محکوم علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده)

رأی دیوان عالی کشور در رابطه با رأی وحدت رویه شماره 523

شعبه دوم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره1254/2 مورخ 24/12/66 چنین رأی داده است:

چون آقای قاضی صادرکننده رأی خود درخواست تجدیدنظر نموده و در ظاهر متهم در مورد انتخاب دیه از نوع گوسفند متوجه شده و تفهیم‌ نگردیده بنابراین دادنامه صادره به استناد بند 1 ماده 284 و 284 مکرر قانون اصلاحی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری نقض (شکستن رأی) و رسیدگی مجدد به دادگاه ‌مزبور اعاده (برگشت دادن) می‌‌گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *