دیه چشم و بینی

دیه چشم و بینی


دیه چشم و دیه بینی در قانون چگونه است؟

دیه چشم و دیه بینی در قانون بصورت زیر است:

دیه چشم

 • بر اساس ماده 375 از بین بردن دو چشم سالم موجب دیه‌ی کامل است و دیه هر کدام از آنها نصف دیه کامل است.

تبصره: تمام چشم‌هایی که بینایی دارند در حکم فوق یکسانند اگرچه از لحاظ ضعف و بیمارى و شبکورى و لوچ (دو بینف چپ) بودن با یکدیگر فرق داشته باشند.

 • بر اساس ماده 376 چشمى که در سیاهى آن لکه سفیدى باشد اگر مانع دیدن نباشد دیه‌ی آن کامل است و اگر مانع مقدارى از دیدن باشد به طوری که تشخیص ممکن باشد به همان نسبت از دیه کاهش مییابد و اگر به طور کلى مانع دیدن باشد در آن ارش است نه دیه.
 • بر اساس ماده 377 دیه چشم کسى که داراى یک چشم سالم و بینا باشد و چشم دیگرش نابیناى مادرزاد بوده یا در اثر بیمارى یا علل غیرجنایى از دست رفته باشد دیه‌ی کامل است و اگرچشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتى از دست داده باشد دیه‌ی آن نصف دیه است.
 • بر اساس ماده 378 کسى که داراى یک چشم بینا و یک چشم نابینا است، دیه چشم نابیناى او ثلث (یک سوم) دیه کامل است، خواه چشم او مادرزاد نابینا بوده یا در اثر جنایت نابینا شده باشد.
 • بر اساس ماده 379 دیه مجموع چهار پلک دو چشم دیه‌ی کامل خواهد بود و دیه پلکهاى بالا یک سوم دیه کامل و دیه پلک‌هاى پایین نصف دیه کامل است.

دیه بینی

 • براساس ماده 380 از بین بردن تمام بینى دفعتاً یا نرمه‌ی آن، که پایین قصب و استخوان بینى است موجب دیه کامل است و از بین بردن مقدارى از نرمه‌ی بینى موجب همان نسبت دیه مىباشد.
 • بر اساس ماده 381 از بین بردن مقدارى از استخوان بینى بعد از بریدن نرمهی آن موجب دیه کامل و ارش مى‌باشد.
 • براساس ماده 382 اگر با شکستن یا سوزاندن یا امثال آن بینى را فاسد کنند در صورتى که اصلاح نشود موجب دیه‌ی کامل میشود و اگر بدون عیب جبران شود موجب یکصد دینار مى‌باشد.
 • براساس ماده 383 فلج کردن بینى موجب دو ثلث (دو سوم) دیه‌ی کامل است و از بین بردن بینى فلج موجب ثلث (یک سوم) دیه کامل است.
 • براساس ماده 384 از بین بردن هر یک از سوراخ‌هاى بینى موجب ثلث دیه کامل است و سوراخ کردن بینى به طورى که هر دو سوراخ و پرده فاصل میان آن پاره شود یا آنکه آن را سوراخ نماید در صورتى که باعث از بین رفتن آن نشود موجب ثلث دیه کامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس (یک پنجم) دیه است.
 • براساس ماده 385 دیه از بین بردن نوک بینى که محل چکیدن خون است نصف دیه کامل مىباشد.
پیشنهاد ویژه کیانداد :   توقیف حقوق مرد در قبال پرداخت مهریه

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *