دیه حس بینایی

دیه حس بینایی


دیه حس بینایی

براساس ماده 457 دیه حس بینایی ، از بین بردن بینایى هر دو چشم دیه کامل دارد و از بین بردن بینایى یک چشم نصف دیه کامل را دارد.

تبصره: فرقى در حکم مذکور بین چشم تیزبین، لوچ (دوبین) یا شبکور و مانند آن نمى‌باشد.

  • براساس ماده 458 هرگاه با کندن حدقه چشم، بینایى از بین برود دیه آن بیش از دیه کندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنایت دیگر مانند شکستن سر، بینایى از بین برود هم دیه جنایت با ارش آن لازم است و هم دیه بینایی.
  • براساس ماده 459 در صورت اختلاف بین جانى و مجنى علیه با گواهى دو مرد خبره (کارشناس) عادل یا یک خبره مرد و دو زن خبره عادل به اینکه بینایى از بین رفته و دیگر برنمى‌گردد یا اینکه بگویند امید به بازگشت آن هست ولى مدت آن را تعیین نکنند دیه ثابت مى‌شود.

و همچنین اگر براى برگشت آن مدت متعارفى تعیین نمایند و آن مدت سپرى شود و بینایى برنگردد دیه ثابت خواهد بود.

و هرگاه مجنى علیه قبل از سپرى شدن مدت تعیین شده بمیرد دیه استقرار مى‌یابد و همچنین اگر دیگرى حدقه او را بکند دیه بینایى بر جانى اول ثابت خواهد بود و هرگاه بینایى برگردد و شخص دیگرى آن چشم را بکند، بر جانى اول فقط ارش لازم می‌باشد.

  • براساس ماده 460 هرگاه مجنى علیه مدعى شودکه بینایى هر دو چشم یا یک چشم او کم شده به ترتیب با آزمایش و سنجش با هم سالان یا با مقایسه با چشم دیگرش به نسبت تفاوت دیه پرداخت مى‌شود.
پیشنهاد ویژه کیانداد :   فرزند نامشروع به چه کسی گفته می ‌شود

و در صورتى که از طریق آزمایش علم حاصل نشود از طریق قسامه (گروهی که برای گرفتن چیزی سوگند بخورند و آن را بگیرند) اقدام مى‌شود.

  • براساس ماده 461 هرگاه مجنى علیه ادعا کند که بینایى او زایل شده (از بین رفتن) و شهادتى از متخصصان در بین نباشد حاکم او را با قسامه سوگند مى‌دهد و به نفع او حکم صادر مى‌کند.

تبصره: قسامه براى کورى دو چشم شش قسم و براى کورى یک چشم سه قسم و براى کم شدن بینایى به نسبت کم شدن آن مى‌باشد اعم از اینکه مدعى به تنهایى قسم یاد کند یا با افراد دیگر.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *