دادگاه تجدیدنظر

در ادامه مقاله قبل در مورد نمونه رأی دادگاه تجدیدنظر با موضوع حدود اختیار دادگاه تجدیدنظر در اصلاح دادنامه بدوی (نخستین) به بیان رأی دادگاه تجدیدنظر در مورد پرونده مذکور می‌پرداریم:

رای دادگاه تجدیدنظر درمورد حدود اختیار دادگاه تجدیدنظر در اصلاح دادنامه بدوی (نخستین)

تجدیدنظرخواهی آقای ر.ع به وکالت از آقای ع.م. به ‌طرفیت آقای م.م با وکالت آقای م.ر نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۲۷۷ مورخ ۱۶/۴/۹۲ صادره از شعبه ۴۱ دادگاه عمومی تهران که به‌ موجب آن تجدیدنظرخواه (خوانده) ملزم به پرداخت مبلغ یک میلیارد و دویست و هفتاد و هشت میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۲۷۸/۱) بابت خسارت وارده به اثاثیه منزل به شرح فهرست ارزیابی شده توسط کارشناس و مبلغ ششصد و شصت میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۶۶۰) بابت دو فقره فاکتور جواهرات و مبلغ یک میلیون و پنجاه ریال (۰۰۰/۰۵۰/۱) ریال هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی در حق خواهان گردیده، در مجموع وارد و موجه نیست و اساس رأی خالی از ایراد و نقص قانونی نمی‌باشد و دادنامه موصوف با عنایت به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی صادر شده است و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه (شکستن رأی) مذکور باشد ارائه نشده است.در نهایت نظر به اینکه وکیل تجدیدنظرخواه مدعی پرداخت مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال طی دو فقره چک به تجدیدنظر خوانده گردیده که این موضوع مورد قبول و تأیید تجدیدنظر خوانده قرارگرفته و وکیل تجدیدنظرخواه درخواست لحاظ این مبلغ به‌ عنوان قسمتی از دیون (بدهی‌ها) موکل خود را نموده است.بنابراین با عنایت به اینکه مطابق ماده ۲۸۲ قانون مدنی اگر کسی به یک نفر دیون متعدد داشته باشد، تشخیص اینکه پرداخت از بابت کدام دین و بدهی است با مدیون نمی‌باشد، بنابراین دادگاه با وصف مراتب با کسر مبلغ مذکور (هفتاد و پنج میلیون تومان) از مبلغ محکوم ‌به (آنچه در موردش رأی صادر شده) در نتیجه با رد اعتراض دادنامه معترض ‌عنه (واخواسته) را با اصلاح صورت گرفته، مستنداً به ماده ۳۵۱ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تأیید می‌نماید. این رأی قطعی می‌باشد.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   مقایسه جرائم کلاهبرداری با جرم خیانت در امانت

مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *