ابطال تمبر مالیاتی

ابطال تمبر مالیاتی وکالت

جهت ابطال تمبر مالیاتی وکالت در تهران علاوه‌ بر کانون وکلای مرکز، در مجتمع امام خمینی (ره) و دادگاه شهید بهشتی نیز ابطال تمبر وکلا انجام می‌پذیرد و در شهرستان‌ها نیز محل‌های معینی را معمولاً در دادگستری مرکزی شهرستان مذکور جهت این امر اختصاص داده‌اند. وکیل می‌تواند در هر کجای ایران اقدام به ابطال تمبر وکالت‌نامه بنماید لیکن توجه داشته باشید محل ابطال تمبر می‌تواند نشانه‌ای بر تمرکز امور وکالتی شما در آن محل باشد

چنانچه پروانه وکالت شهرخاصی رادارید، قانوناًمی‌بایست محل ابطال تمبربیشتر وکالت‌نامه‌های شما درهمان شهرخاص باشد،وگرنه ممکن است تخلف انتظامی محسوب گردد.

بند28مقررات وشرح وظایف کارآموزی بیان می‌دارد:(تمرکز کار وکالتی در غیر از حوزه‌ای که برای آن پروانه کارآموزی دریافت نموده‌اند ممنوع می‌باشد).

تمبر وکالت‌نامه درهر مرحله متفاوت است وهنگام ارائه وکالت‌نامه به متصدی مربوطه باید اعلام گرددکه این وکالت‌نامه مربوط به کدام مرحله ازدادرسی است.

یا آنکه صرفاًبرای مطالعه پرونده یاجهت اقدام دراداره ثبت شرکت‌ها می‌باشدتا نسبت به ابطال تمبرصحیح وکافی اقدام شود.

هنگام مراجعه جهت ابطال تمبر،ارائه دفترچه مالیاتی وبعضاً پروانه وکالت الزامی می‌باشد.

ماده 103 قانون مالیات‌

مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم:وکلای دادگستری وکسانی که درمحاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلف‌اند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها راقید نمایند.

معادل پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق وابطال نمایند که درهر حال مبلغ تمبر حسب موردنباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد.

الف) در دعاوی واموری که خواسته آنها مالی است پنج درصدحق‌الوکاله مقرر درتعرفه برای هر مرحله.

ب) درمواردی که موضوع وکالت مالی نباشدیا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله به نظر دادگاه است،پنج درصدحداقل حق‌الوکاله مقرردر آیین‌نامه حق‌الوکاله برای هر مرحله می باشد.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   ادله خاص اثبات زوجیت

ج) در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشدبرطبق مفادحکم بند(الف)این ماده می باشد.

د) در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است .

از قبیل اختلافات مالیاتی عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

* تا ده میلیون ریال ما به الاختلاف، پنج درصد

* تاسی میلیون ریال مابه الاختلاف،چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون ریال

* ازسی میلیون ریال مابه الاختلاف به بالا سه درصدنسبت به مازاد سی میلیون ریال منظور می‌شود ومعادل پنج درصدآن تمبر باطل خواهد شد.

 ابطال تمبر وکالت

مفاداین بند درباره اشخاصی که وکالتاً درمراجع مذکور دراین بند اقدام می‌نمایند(ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند)نیز جاری است جز درمورد کارمندان مؤدی یا پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر، دختر، نواده و همسر مؤدی.

تبصره 1:درهر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی درهیچ یک از دادگا‌ه‌ها ومراجع مزبور قابل قبول نخواهد بودمگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی وشرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها ومؤسسات وابسته به دولت وشهرداری‌ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت‌نامه نمی‌باشند.

تبصره 2: وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مکلف‌اند از وجوهی که بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   طرفین قرارداد خرید و فروش ملک

تبصره 3: در صورتی که پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت‌نامه مربوط نخواهد بود.

تبصره 4: در مواردی که دادگاه‌ها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالت‌نامه قرار گرفته است تعیین نمایند.

مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلف‌اند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

لازم به یادآوری است که طبق ماده 2 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران: (اگر به موجب قرارداد فی‌مابین، مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالت‌نامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی (موضوع ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366) لازم خواهد بود.

چنانچه وکیل با کتمان واقع، در وکالت‌نامه مبلغ حق‌الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این مأخذ ابطال تمبر شود، لیکن حق‌الوکاله بیشتری دریافت نماید.

عمل وکیل در صورت انطباق با ماده 201 آن قانون قابل تعقیب جزائی خواهد بودقضات، مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلف‌اند مفاد قانون را به موقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل وکالت‌نامه‌ها عنداللزوم اعلام جرم نمایند).

نحوه حساب کردن تمبر مالیاتی وکالتنامه برای مرحله بدوی و تجدید نظر از روش زیر استفاده می شود :

خواسته یا بهای آن X عدد ۰.۰۰۳

برای محاسبۀ خواسته یا بهای آن که با تمبر مالیاتی الصاق شده برای هر دو مرحلۀ بدوی و تجدید نظر تناسب داشته باشد از فرمول زیر استفاده کنید:
مبلغ تمبر الصاق شده X عدد ۳۳۳.۳۴

پیشنهاد ویژه کیانداد :   مراجع حل اختلاف بین طرفین قرارداد کار (کارفرما و کارگر)

برای محاسبۀ تمبر مالیاتی وکالتنامه برای مرحلۀ بدوی از فرمول زیر استفاده کنید:

خواسته یا بهای آن X عدد ۰.۰۰۱۸

مثلا اگر بخواهیم در دعوایی با خواستۀ ۳۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال اعلام وکالت کنیم، این طور عمل می کنیم:

۳۱۰۰۰۰۰۰ ضربدر ۰.۰۰۱۸ که می شود ۵۵۸۰۰، یعنی برای اعلام وکالت در مرحلۀ بدوی دعوایی با خواسته یا بهای خواستۀ ۳۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال باید دست کم مبلغ ۵۵،۸۰۰ ریال تمبر بر روی وکالتنامه الصاق کنیم.
برای محاسبۀ خواسته یا بهای آن که با تمبر مالیاتی الصاق شده برای مرحله بدوی تناسب داشته باشد از فرمول زیر استفاده کنید:

مبلغ تمبر الصاق شده X عدد ۵۵۵.۵۶

مثلا اگر مبلغ ۵۰،۰۰۰ ریال تمبر الصاق کرده باشید، این طور عمل می کنیم:

۵۰۰۰۰ ضربدر ۵۵۵.۵۶ که می شود ۲۷،۷۷۸،۰۰۰ ، یعنی اگر ۵۰،۰۰۰ ریال تمبر بر روی وکالتنامه الصاق کرده باشید برای اعلام وکالت در مرحلۀ بدوی دعوایی با خواسته یا بهای خواسته تا ۲۷،۷۷۹،۰۰۰ ریال کافی خواهد بود.
برای محاسبۀ تمبر مالیاتی وکالتنامه برای مرحلۀ تجدید نظر از فرمول زیر استفاده کنید:

خواسته یا بهای آن X عدد ۰.۰۰۱۲

برای محاسبۀ خواسته یا بهای آن که با تمبر مالیاتی الصاق شده برای مرحلۀ تجدید نظر تناسب داشته باشد از فرمول زیر استفاده کنید:

مبلغ تمبر الصاق شده X عدد ۸۳۳.۳۴

وکیل مالیات بر ارث در تهران

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *