0
قوانین مالیات بر ارث آپارتمان

قوانین مالیات بر ارث آپارتمان

آشنایی با قوانین مالیات بر ارث آپارتمان | 

قوانین مالیات بر ارث آپارتمان ، مالیاتی است که دولت از حق انتقال آپارتمان به وراث آنان بعد از مرگ دریافت می کند. این نوع مالیات طبق ارزش معاملاتی منطقه مسکونی محاسبه می شود که نرخ میزان مالیات بر ارث آن به عواملی از قبیل تاریخ فوت، طبقه وراث بستگی دارد.

ادامه مطلب …