0
حقوق تأمین اجتماعیحقوق تأمین اجتماعی

حقوق تأمین اجتماعی

حقوق تأمین اجتماعی

 اینجا میخواهیم به موضوع حقوق تأمین اجتماعی که طبق نظریه موسسه حقوقی کیانداد بررسی شده بپردازیم مخاطبان و کاربران عزیز ما را همراهی کنید.

حقوق تأمین اجتماعی معمولاً در کنار حقوق بیمه به کار برده می‌ شود و این دو گرایش ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. در نگاه اول به نظر می‌رسد که حقوق بیمه جزئی از حقوق تأمین اجتماعی است اما با نگاهی دقیق‌تر متوجه می‌شویم که بخشی از قواعد و مقررات بیمه خصوصاً در مورد اقدامات حمایتی از اعضای جامعه در برابر عوارضی نظیر ازکارافتادگی، حوادث ناشی از کار و مانند اینها مشمول عنوان تأمین اجتماعی می‌گردد. به عبارت بهتر بیمه عنوانی کلی‌تر از تأمین اجتماعی می‌باشد. در این قسمت به بررسی حقوق تأمین اجتماعی می‌پردازیم.

ادامه مطلب …