0
شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیهشرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه (دیرکرد) چیست

شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه (دیرکرد) چیست

در این مقاله درباره شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را طبق نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم.

انواع شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه

شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در این خصوص به نکاتی باید توجه شود:

موضوع تعهد وجه باشد

در شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع تعهد باید وجه رایج باشد و دربردارنده هر نوع دِینی است بدون توجه به منشأ ایجاد آن مانند بدهی بابت اجاره‌خانه، قرض، معاملات و…. اگر موضوع تعهد خوانده (محکوم‌علیه) تسلیم کالا یا انجام تعهد و یا کاری به نفع خواهان (محکوم‌له) باشددر این حالت خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی‌گیرد.

ادامه مطلب …