0
تقسیم واحد در قرارداد مشارکت

تقسیم واحد در قرارداد مشارکت

تقسیم واحد در قرارداد مشارکت

این مقاله در خصوص موضوع تقسیم واحد در قرارداد مشارکت طبق نظریه موسسه حقوقی کیانداد را بررسی می کنیم با ما همراه باشید.

آیا می‌توان در ضمن قرارداد مشارکت در ساخت اقدام به تقسیم واحدها نمود؟

پاسخ: با توجه به اینکه تا زمانی که صورت‌مجلس تفکیکی صادر نشود امکان مشخص شدن دقیق متراژ واحدها و سایر قسمت‌های ساختمان وجود ندارد. لذا نباید برای تعیین سهم طرفین یعنی مالک و سازنده صرفاً به تعیین واحدهای آنها در قرارداد اشاره شود و حتی بدتر از آن حق هر گونه اعتراض را نسبت به کاهش یا افزایش متراژ واحدها سلب نمود.

ادامه مطلب …
0
ضمانت‌های اجرای قرارداد مشارکت در ساخت برای مالک و سازنده

ضمانت‌های اجرای قرارداد مشارکت در ساخت

ضمانت‌های اجرای قرارداد مشارکت در ساخت برای مالک و سازنده

در این مقاله به بحث درباره ضمانت‌های اجرای قرارداد مشارکت در ساخت برای مالک و سازنده را مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد بررسی می کنیم با ما همراه باشید.

ضمانت‌های اجرای قرارداد مشارکت در ساخت چگونه است؟

در قرارداد مشارکت در ساخت تعهد اصلی و مهم مالک در اختیار قرار دادن ملک و مهمترین تعهد شریک یا سازنده انجام موضوع قرارداد است. اما برای مالک همواره این تردید و دودلی وجود دارد که ممکن است شریک دوم (سازنده) انجام موضوع قرارداد است. اما برای مالک همواره این تردید و دودلی وجود دارد که ممکن است شریک دوم (سازنده) نخواهد و یا به هر دلیلی نتواند به تعهدات خود مطابق قرارداد عمل کند و به عبارتی تأخیر در انجام تعهد داشته باشد یا چه بسا ممکن است با وجود اتمام قرارداد به واسطه نقایص و ایرادات امکان تحویل ملک وجود نداشته باشد.

ادامه مطلب …