0
بافت مسکونی روستا

گرفتن سند برای بافت مسکونی روستاها

گرفتن سند برای بافت مسکونی روستاها

حال در این مقاله می خواهیم به بررسی موضوع بافت مسکونی روستا  که زیر نظر کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، بررسی شده است بپردازیم امید است استفاده های لازم را از این موضوع ببرید.

اعتراض به رأی هیأت صدور اسناد مالکیت در بافت مسکونی روستا

مطابق ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/83، به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است، به نمایندگی از طرف روستاییان طی مدت برنامه چهارم توسعه برای کلیه روستاهای دارای شورای اسلامی و مراکز دهستانها نقشه تفکیکی وضع روستاها را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید و اداره ثبت نیز در صورتی که محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدود شده باشد با توجه به مدارک متصرفین صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه‌ بردار ثبت تنظیم و به امضای نماینده بنیاد مسکن و شورای اسامی روستا می ‌رسد تا براساس آن به نام متصرفین که دارای مدارک دال بر مالکیت می ‌باشند سند مالکیت صادر و تسلیم نماید. (بند 1 ماده‌ی133)

ادامه مطلب …