0
ضمانت‌های اجرای قرارداد مشارکت در ساخت برای مالک و سازندهضمانت‌های اجرای قرارداد مشارکت در ساخت برای مالک و سازنده

ضمانت‌های اجرای قرارداد مشارکت در ساخت

ضمانت‌های اجرای قرارداد مشارکت در ساخت برای مالک و سازنده

در این مقاله به بحث درباره ضمانت‌های اجرای قرارداد مشارکت در ساخت برای مالک و سازنده را مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد بررسی می کنیم با ما همراه باشید.

ضمانت‌های اجرای قرارداد مشارکت در ساخت چگونه است؟

در قرارداد مشارکت در ساخت تعهد اصلی و مهم مالک در اختیار قرار دادن ملک و مهمترین تعهد شریک یا سازنده انجام موضوع قرارداد است. اما برای مالک همواره این تردید و دودلی وجود دارد که ممکن است شریک دوم (سازنده) انجام موضوع قرارداد است. اما برای مالک همواره این تردید و دودلی وجود دارد که ممکن است شریک دوم (سازنده) نخواهد و یا به هر دلیلی نتواند به تعهدات خود مطابق قرارداد عمل کند و به عبارتی تأخیر در انجام تعهد داشته باشد یا چه بسا ممکن است با وجود اتمام قرارداد به واسطه نقایص و ایرادات امکان تحویل ملک وجود نداشته باشد.

ادامه مطلب …