0
قوانین شناسنامه فرزند نامشروع

قوانین مربوط به گرفتن شناسنامه برای فرزند نامشروع

قوانین مربوط به گرفتن شناسنامه برای فرزند نامشروع

در این مقاله می خواهیم درباره قوانین شناسنامه فرزند نامشروع را مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

قوانین شناسنامه فرزند نامشروع

1- قانون ثبت احوال مصوب 1355

در ماده یک قانون ثبت احوال ایران، وظیفه صدور شناسنامه در ایران بر عهده سازمان ثبت احوال است. با توجه به اطلاق عام این ماده، موضوع شامل فرزند نامشروع نیز می ‌شود. تبصره ذیل ماده 16 همان قانون بیان می ‌دارد، اگر ازدواج پدر و مادر ثبت نشده باشد، اعلام تولد فرزند، باید توسط پدر و مادر انجام شود. اما اگر امکان مراجعه هر دو والدین و توافق آنها در اعلام ولادت نباشد، با مراجعه هر کدام از والدین، با قید نام کوچک شناسنامه صادر می ‌شود. اگر در این حالت مراجعه کننده مادر فرزند باشد، نام خانوادگی مادر به وی اختصاص می ‌یابد. یعنی با قید نام پدر در شناسنامه، نام خانوادگی مادر روی فرزند گذاشته می‌ شود.

ادامه مطلب …
0
انتخاب نام کودک

انتخاب نام مناسب برای کودک

انتخاب نام مناسب برای کودک:

در اینجا وکیل خانواده در موسسه حقوقی کیانداد ، به بررسی موضوعات و سوالات مرتبط با گرفتن شناسنامه برای کودک و انتخاب نام مناسب کودک می پردازد:

انتخاب نام مناسب کودک

بر اساس تعالیم اسلامی و مقررات حاکم از اولین حقوق کودک بعد از تولد، انتخاب نام مناسب و اعلام ولادت کودک است. برای نامگذاری یک نام ساده یا مرکب (حسین، محمد مهدی و مانند آن) که عرفاً یک نام محسوب می ‌شود، انتخاب می ‌گردد.

ادامه مطلب …
0

گواهی تجرد چیست؟

گواهی تجردگواهی تجرد، گواهی است مبنی بر اینکه صاحب شناسنامه سابقه ازدواج نداشته و یا ازدواج واقع شده منجر به جدایی بر اثر طلاق، فسخ نکاح، بذل یا انقضاء مدت در ازدواج منقطع و فوت همسر شده باشد. درخواست کننده گواهی تجرد صرفاً صاحب شناسنامه می‌باشد.

ادامه مطلب …
0

گواهی حصر وراثت

گواهی انحصار وراثتپس از فوت متوفی، وراث یا یکی از ورثه برای دریافت گواهی حصر وراثت ابتدا باید فهرستی از تمامی اموال منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی محل سکونت متوفی ارائه نماید و رسید آن را دریافت کند و همراه با تقاضای گواهی انحصار وراثت به مراجع قضایی که اکنون در صلاحیت شورای حل اختلاف است، تقدیم نماید.

ادامه مطلب …
0

تغییر نام خانوادگی

نام خانوادگیبا توجه به موارد زیر می توان تقاضای تغییر نام خانوادگی را از اداره ثبت احوال درخواست نمود:

1- نام خانوادگی از واژه های نامناسب باشد، مانند: تحفه ، گداپرور

2- نام خانوادگی بیش از دو کلمه باشد، مانند کلاهدار نگین جانی

3- نام خانوادگی از واژه های خارجی بوده یا با آن ترکیب شده باشد: دنیل اف

ادامه مطلب …