0

ویزای اربعین

ویزای اربعینتعداد111 مورد ویزای جعلی در گذرگاه مرز  مهران توسط عوامل کنترل کننده کشف و ضبط شده است. به زائران اربعین توصیه می کنیم برای اخذ ویزا به مراکز معتبر قید شده در سایت سماح مراجعه کنند

https://kiandad.com/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d9%86%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/