0
طرفین قرارداد مشارکت در ساخت و سازطرفین قرارداد مشارکت در ساخت و ساز

طرفین قرارداد مشارکت در ساخت و ساز

طرفین قرارداد مشارکت در ساخت و ساز

طرفین قرارداد مشارکت در ساخت و ساز را براساس نظریه موسسه حقوقی کیانداد بررسی می کنیم با ما همراه باشید.

طرفین قرارداد مشارکت در ساخت و ساز باید به چه صورت تنظیم شود؟

به گفته وکیل ملکی در مؤسسه حقوقی کیانداد، هر قراردادی متشکل از حداقل دو نفر می‌باشد که با اراده آزاد و بدون اجبار اقدام به تنظیم آن و سپس امضای قرارداد می‌نمایند. در قرارداد مشارکت در ساخت نیز حداقل دو نفر به وسط آوردن سرمایه و با قصد دست یافتن به سود و منفعت با یکدیگر مشارکت نموده و به عنوان شرکا و طرفین این قرارداد طی شروط قراردادی اقدام به احداث بنا و ساختمان و سپس تسهیم آن بین یکدیگر با توجه به سرمایه‌ و آورده خود می‌نمایند.

ادامه مطلب …
0
موضوع قرارداد مشارکت در ساخت و سازموضوع قرارداد مشارکت در ساخت و ساز

موضوع قرارداد مشارکت در ساخت و ساز

موضوع قرارداد مشارکت در ساخت و ساز

موضوع قرارداد مشارکت در ساخت و ساز را طبق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد بررسی می کنیم با ما همراه باشید.

موضوع قرارداد مشارکت در ساخت همانطور که از نام آن پیدا است، عبارت است از ساخت و احداث بنا با مشخصات مورد توافق طرفین طبق نقشه‌های معماری و پروانه ساخت صادره از سوی شهرداری منطقه بر روی عرصه یعنی زمینی که از سوی طرف اول به عنوان سرمایه و آورده ارائه می‌شود.

ادامه مطلب …