0
دادخواست اعسار

دادخواست اعسار (ناتوانی مالی) و تقسیط اجرت‌المثل ایام زوجیت

دادخواست اعسار (ناتوانی مالی) و تقسیط اجرت‌المثل ایام زوجیت

این مقاله در خصوص دادخواست اعسار و تقسیط اجرت المثل ایام زوجیت مطابق با نظریه کارشناسان  موسسه حقوقی کیانداد بررسی شده است و در اختیار کاربران قرار می گیرد.

ادامه مطلب …
0
تقاضای اعسار از هزینه دادرسی

تقاضای اعسار از هزینه دادرسی

تقاضای اعسار از هزینه دادرسی

در این مقاله به بحث درباره تقاضای اعسار از هزینه دادرسی طبق بررسی های موسسه حقوقی کیانداد می پردازیم

مراحل تقاضای اعسار از هزینه دادرسی

طبق گفته موسسه حقوقی کیانداد در مورد تقاضای اعسار از هزینه دادرسی این چنین باید گفت: وقتی که هزینه دادرسی بیشتر از دو میلیون تومان باشد خواهان می تواند درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی کند. برای این کار باید استشهادیه درباره اعسار از هزینه دادرسی توسط دو شاهد که ترجیحا مرد تکمیل و ضمیمه دادخواست شود.

ادامه مطلب …
0

دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

عدم توانایی مالی پرداخت مهریهمرد اگر مالی نداشته باشد می‌تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه، به دادگاه صادرکننده حکم محکومیت به مهریه تقدیم کند، دادخواست اعسار را می‌توان بعد از قطعیت حکم، قبل از بازداشت یا بعد از بازداشت دادگاه تقدیم نمود. دادگاه به ادعای اعسار او خارج از نوبت رسیدگی می‌نماید،

ادامه مطلب …