0

مساحقه چیست؟

مساحقهجرم مساحقه نیز ماده 238 ق.م.ا می‌باشد که در تعریف آن مقرر داشته: (مساحقه عبارتست از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد). حد مساحقه نیز صد ضربه شلاق است.

https://kiandad.com/%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/