0

گواهی تجرد چیست؟

گواهی تجردگواهی تجرد، گواهی است مبنی بر اینکه صاحب شناسنامه سابقه ازدواج نداشته و یا ازدواج واقع شده منجر به جدایی بر اثر طلاق، فسخ نکاح، بذل یا انقضاء مدت در ازدواج منقطع و فوت همسر شده باشد. درخواست کننده گواهی تجرد صرفاً صاحب شناسنامه می‌باشد.

ادامه مطلب …
0

تغییر نام خانوادگی

نام خانوادگیبا توجه به موارد زیر می توان تقاضای تغییر نام خانوادگی را از اداره ثبت احوال درخواست نمود:

1- نام خانوادگی از واژه های نامناسب باشد، مانند: تحفه ، گداپرور

2- نام خانوادگی بیش از دو کلمه باشد، مانند کلاهدار نگین جانی

3- نام خانوادگی از واژه های خارجی بوده یا با آن ترکیب شده باشد: دنیل اف

ادامه مطلب …