0
خودروی توقیفی

خودروی توقیفی را می توان به دیگری منتقل کرد

آیا خودرویی که مورد وثیقه قرار گرفته یا توقیف است را می‌توان به دیگری منتقل کرد؟

حال می خواهیم مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد ، در  خصوص اینکه آیا خودروی توقیفی را می توان به دیگری منتقل کرد بررسی شده و در دسترس کاربران قرار می گیرد.

خودروی توقیفی را می توان به دیگری منتقل کرد

به گفته وکیل قراردادها در موسسه حقوقی کیانداد، خودروی توقیفی که توسط مراجع قضایی به دلیل وقوع جرم مانند حمل و نقل مواد مخدر در بازداشت است و یا به عنوان وثیقه توسط دادسرا سند آن بازداشت شده باشد، قابل نقل و انتقال نیست.

ادامه مطلب …
0

توقیف حقوق مرد در قبال پرداخت مهریه

توقیف حقوق مرد برای مهریهاگر زن قصد مطالبه مهریه خود را داشته باشد و شوهر او کارمند و یا دارای حقوق ماهیانه باشد و
در صورتی که زوج مالی جز حقوق ماهانه نداشته باشد، آیا حقوق دریافتی او در قبال مهریه قابل توقیف است؟
به گفته وکیل طلاق در موسسه حقوقی کیانداد زن برای دریافت مهریه اگر شوهرش

ادامه مطلب …