0
شکواییه انتظامی

تنظیم شکوائیه انتظامی

تنظیم شکوائیه انتظامی

بر اساس ماده ۱۵ آیین‌نامه قانون نظارت بر رفتار قضات، شکوائیه انتظامی باید دارای نکات زیر باشد:

  1. نام، نام خانوادگی، نشانی محل سکونت، کدپستی، کدملی، در صورت امکان شماره تلفن ثابت، تلفن همراه، دورنگار و پست الکترونیک
  2. سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی و ذکر شماره پرونده در صورتی که شکایت ناظر به پرونده باشد.
  3. هویت قاضی یا قضات مورد شکایت
  4. مشـخص بودن و کلی نبودن شکوائیه و در صورت امکان ارائه مستندات اثبات شکایت
  5. امضای شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت ناتوانی از امضاء، اثر انگشت شاکی
  • نکته ۱: بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۵ آیین‌نامه قانون نظارت بر رفتار قضات، در صورتی که شکوائیه دارای یکی از نکات مذکور نباشد، بایگانی می‌شود.
  • نکته ۲: بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۵ این آیین‌نامه، در صورتی که شکوائیه دارای برخی از نکات مذکور نباشد اما به تشخیص دادستان موضوع مهم و قابل رسیدگی باشد.

در اجرای تبصره۱ ماده ۲۲ قانون، شکوائیه به دادیار ارجاع (واگذار) و دادیار مزبور، رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید.

  • نکته ۳: نماینده قانونی اعم از وکیل، ولی، وصی، قیم (سرپرست) و یا اشخاصی که قائم‌مقام قانونی محسوب می‌گردند.

در صورتی که اقامه شکایت از طرف وکیل باشد باید حق داشتن شکایت انتظامی در وکالت‌نامه مشخص شده باشد. (بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۵ این آیین‌نامه)

  • نکته ۴: طبق تبصره۴ این ماده، شکایات ارسالی به دادگستری مراکز استان‌ها موضوع ماده ۲۳ قانون با رعایت نکات فوق‌الذکر در دبیرخانه ثبت و ظرف یک هفته جهت رسیدگی به دادسرا ارسال می‌گردد.

نظارت بر عملکرد قضات

بر اساس ماده ۱ قانون نظارت بر رفتار قضات، نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضایی آنها به شرح مواد این قانون است.

همچنین تمامی‌ قضاتی که به حکم رئیس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب (تعیین) می‌شوند طبق ماده ۲ مشمول (محدوده) این قانون می‌باشند.

مرجع صالح به رسیدگی تخلفات انتظامی قضات

بر اساس تبصره ماده ۲ قانون نظارت بر رفتار قضات، به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود.