0
تقاضای اعسار از هزینه دادرسی

تقاضای اعسار از هزینه دادرسی

تقاضای اعسار از هزینه دادرسی

در این مقاله به بحث درباره تقاضای اعسار از هزینه دادرسی طبق بررسی های موسسه حقوقی کیانداد می پردازیم

مراحل تقاضای اعسار از هزینه دادرسی

طبق گفته موسسه حقوقی کیانداد در مورد تقاضای اعسار از هزینه دادرسی این چنین باید گفت: وقتی که هزینه دادرسی بیشتر از دو میلیون تومان باشد خواهان می تواند درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی کند. برای این کار باید استشهادیه درباره اعسار از هزینه دادرسی توسط دو شاهد که ترجیحا مرد تکمیل و ضمیمه دادخواست شود.

ادامه مطلب …