0
تفکیک ملک

دعوای الزام به تفکیک ملک

دعوای الزام به تفکیک ملک

حال مطابق با نظریه کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، در مورد دعوای الزام به تفکیک ملک بررسی شده و در اختیار کاربران قرار می گیرد امیدواریم استفاده های لازم را از این موضوع ببرند.

تفکیک ملک

به گفته وکیل ملکی در موسسه حقوقی کیانداد ، تفکیک عبارت است از تقسیم مال به قطعات کوچکتر از طرف مالک یا مالکین، که در آن شریک هستند.

ادامه مطلب …