0
بازرسان کار

سؤالات متداول در مورد بازرسان کار

سؤالات متداول در مورد بازرسان کار

سؤال 1بازرسان کار : چه کارگاه‌هایی مشمول بازرسی کار در مورد مسائل ایمنی و حفاظت فنی می‌باشند؟

جواب: تمامی کارگاه‌های مشمول قانون کار، حتی کارگاه‌های خانوادگی در مورد مباحث ایمنی و حفاظت فنی باید مورد بازرسی قرار گیرند.

سؤال 2بازرسان کار: نحوه شناسایی بازرسان کار توسط کارفرمایان چگونه می‌باشد ؟

جواب: بر اساس ماده 100 قانون کار، کلیه بازرسان کار، دارای کارت ویژه با امضای وزیر کار و امور اجتماعی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و در صورت درخواست مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه باید ارائه شود.

سؤال 3بازرسان کار: بازرس کار از کارگاه من بازدید کرده و ابلاغیه‌ای برای من صادر نموده. برای رفع این نواقص و کمبودها چگونه و از چه کسانی می‌توانم کمک بگیرم ؟

جواب: از مقررات، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، و همچنین از اساتید دانشگاه ،متخصصین امر و مشاورین دارای صلاحیت، می‌توان در جهت رفع نواقص استفاده نمود.

سؤال 4بازرسان کار: بازرس کار از کارگاه بازرسی و برای اجرای موضوع ماده 87 قانون کار نقشه‌های ساختمانی را درخواست نموده و بنده را مکلف به پرداخت مبلغی به حساب دولت نموده است لطفاً بیشتر توضیح دهید؟

جواب: اشخاص حقیقی و حقوقی (مانند شرکت‌ها و مؤسسات) که بخواهند کارگاه جدیدی احداث کنند و یا کارگاه‌های موجود را توسعه دهند، مکلفند ابتدائاً برنامه کار و نقشه‌های ساختمانی و طرح‌های مورد نظر را از لحاظ پیش‌بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار برای اظهارنظر و تأیید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند. ادارات اجرایی وزارت کار و امور اجتماعی نیز موظف است با دریافت مدارک از جمله دریافت مبلغی بر اساس مصوبه هیئت وزیران نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعلام نماید بهره‌برداری از کارگاه‌های مزبور مشروط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.

سؤال 5بازرسان کار: ابلاغیه رفع نواقص (کمبودها) موجود در کارگاه را با مهلت زمانی دریافت نموده‌ام آیا در صورت عدم توانایی در رفع کلیه نواقص می‌توانم درخواست تمدید مهلت نمایم؟

جواب: بله، با هماهنگی و تشخیص اداره کار محل می‌توان در رفع بعضی نواقص درخواست تمدید مهلت نمود.

 

0
قوانین کار

مراجع حل اختلاف بین طرفین قرارداد کار (کارفرما و کارگر)

مراجع حل اختلاف بین طرفین قرارداد کار (کارفرما و کارگر)

تعیین مرجع حل اختلاف بین طرفین قرارداد، از نکات مهم در تنظیم قرارداد کار است و باید در قرارداد کار مرجع حل اختلاف بین کارفرما و کارگر تعیین گردد. مراجع حل اختلاف بین طرفین قرارداد عبارتند از:

  • شورای اسلامی کار
  • اختیارات بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار
  • بر اساس ماده 98 قانون کار، بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه روز به مؤسسات‌ مشمول ماده 85 این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند.
  • همچنین بازرسان کار و کارشناسان بهداشت می‌توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در مؤسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا ‌قسمتی از آنها رونوشت تهیه نمایند.
  • بر اساس ماده 99 قانون کار، بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آنها در تماس می‌باشند و یا در انجام کار ‌مورد استفاده قرار می‌گیرند، به اندازه‌ای که برای آزمایش لازم است در مقابل رسید، نمونه بگیرند و به رؤسای مستقیم خود تسلیم کنند.
  • طبق تبصره 1 ماده 101 قانون کار، بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می‌توانند به عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند.
  • بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند در تصمیم‌گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده‌هایی که قبلاً به عنوان بازرس در‌ مورد آنها اظهارنظر کرده‌اند، شرکت کنند. (تبصره 2 ماده 101 قانون کار)
  • بر اساس ماده 102 قانون کار، بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان نسبی (خویشاوندان هم‌خون) آنها تا طبقه سوم و یا یکی از بستگان سببی (خویشاوندی که در اثر ازدواج ایجاد می‌شود) درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشند.
  • بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار بر اساس ماده 103 قانون کار، حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت اسرار و اطلاعات را که به مقتضای (ضرورت) ‌شغل خود به دست آورده‌اند و یا نام اشخاصی را که به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده‌اند، فاش نمایند.
  • همچنین بر اساس تبصره ماده 99 این قانون سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار حسب‌ مورد به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

نحوه ورود بازرسان کار به کارگاه‌های خانوادگی

بر اساس تبصره ماده 98 قانون کار، ورود بازرسان کار به کارگاه‌های خانوادگی مشروط به اجازه کتبی دادستان محل می‌باشد.