0
موضوع قرارداد مشارکت در ساخت و ساز

موضوع قرارداد مشارکت در ساخت و ساز

موضوع قرارداد مشارکت در ساخت و ساز

موضوع قرارداد مشارکت در ساخت و ساز را طبق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد بررسی می کنیم با ما همراه باشید.

موضوع قرارداد مشارکت در ساخت همانطور که از نام آن پیدا است، عبارت است از ساخت و احداث بنا با مشخصات مورد توافق طرفین طبق نقشه‌های معماری و پروانه ساخت صادره از سوی شهرداری منطقه بر روی عرصه یعنی زمینی که از سوی طرف اول به عنوان سرمایه و آورده ارائه می‌شود.

ادامه مطلب …