0
مرخصی‌ در قانون کارمرخصی‌ در قانون کار

تعطیلات و مرخصی‌ها در قانون کار

تعطیلات و مرخصی‌ها در قانون کار

این موضوع اختصاص داده شده به مرخصی‌ در قانون کار که زیر نظر موسسه حقوقی کیانداد بررسی شده است و در اختیار مخاطبان و کاربران گرامی قرار می گیرد.

مرخصی‌ در قانون کار

مطابق ماده 62 قانون کار (روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می‌باشد) و مطابق تبصره یک همان ماده در امور مربوط به خدمات عمومی همانند آب و برق اگر روز دیگری به عنوان تعطیل تعیین شود همان حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و در هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است.

ادامه مطلب …