دیه اعضای مختلف بدن


دیه اعضای مختلف بدن

دیه ی دیه بیضه ، دیه دنده ، دیه استخوان زیر گردن ، دیه نشیمنگاه (دنبالچه) ، دیه استخوان‌ها به شرح زیر می باشد:

دیه بیضه

  • براساس ماده 435 قطع دو بیضه دفعتاً دیه کامل و قطع بیضه چپ دو ثلث (دو سوم) دیه و قطع بیضه راست ثلث (یک سوم) دیه دارد.

تبصره: فرقى در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین (مردی که نتواند با زنان نزدیکی کند) و سالم و مانند آن نیست.

  • براساس ماده 436 دیه ورم کردن دو بیضه چهار صد دینار است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشتصد دینار خواهد بود.

دیه دنده

  • براساس ماده 437 دیه هر یک از دنده‌هایى که در پهلوى چپ واقع شده و محیط به قلب مىباشد بیست و پنج دینار و دیه هر یک از سایر دنده ها ده دینار می‌باشد.

دیه استخوان زیر گردن

  • براساس ماده 438 شکستن مجموع دو استخوان ترقوه دیه کامل دارد و شکستن هر کدام از آنها که درمان نشود یا با عیب درمان شود نصف دیه کامل است و اگر به خوبى درمان شود چهل دینار خواهد بود.

دیه نشیمنگاه (دنبالچه)

  • براساس ماده 439 شکستن استخوان نشیمنگاه که موجب مى‌شود مجنى علیه (کسی که جنایتی در مورد او رخ داده) قادر به ضبط مدفوع نباشد دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهد شد.
  • براساس ماده 440 ضربه‌اى که به حد فاصل بیضه‌ها و دبر واقع شود و موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع گردد دیه کامل دارد و همچنین اگر ضربهاى به محل دیگرى وارد آید که در اثر آن ضبط ادرار و مدفوع در اختیار مجنى‌علیه نباشد.
  • براساس ماده 441 از بین بردن بکارت (دوشیزگی) دختر با انگشت که باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر دیه کامل زن، مهرالمثل نیزدارد.
پیشنهاد ویژه کیانداد :   شرایط برخورداری از مستمری متوفی

دیه استخوان‌ها

  • براساس ماده 442 دیه شکستن استخوان هر عضوى که براى آن عضو دیه معینى است خمس (یک پنجم) آن است و اگر درمان شود و بدون عیب گردد دیه آن چهار پنجم دیه شکستن آن است و دیه کوبیدن آن ثلث (یک سوم) دیه آن عضو و در صورت درمان بدون عیب چهار پنجم دیه خرد شدن استخوان مىباشد.
  • براساس ماده 443 در جدا کردن استخوان از عضو به طورى که آن عضو بى‌فایده گردد دو ثلث (دو سوم) دیه همان عضو است و اگر بدون عیب درمان شود، دیه آن چهار پنجم دیه اصل جدا کردن خواهد بود.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *