اصلاح دادنامه


نمونه رأی در مورد تجدیدنظر

موضوع: حدود اختیار دادگاه تجدید نظر در اصلاح دادنامه بدوی (نخستین)

رأی شماره 9209970220101360 مورخ 7/10/92 که در  شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است.

چکیده رأی

در صورتی‌که خوانده در دادگاه بدوی و نخستین به پرداخت مبلغی بابت خسارت وارده به خواهان محکوم شود و در مرحله تجدیدنظر با ارائه مدارکی مدعی پرداخت مبالغی بابت خسارت وارده به خواهان شود، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند بدون نقض دادنامه (شکستن رأی) بدوی، با اصلاح دادنامه بدوی از جهت میزان محکوم به (آنچه در موردش رأی صادر شده) با در نظر گرفتن مبالغ پرداختی رأی را تأیید نماید.

رأی دادگاه بدوی در اصلاح دادنامه

در مورد دادخواست آقای م به ‌طرفیت آقای ع به خواسته مطالبه خسارات وارده به اثاثیه منزل و نیز طلا و جواهرات به شرح فاکتور ۸ و ۱۱ و اثاثیه منزل به شرح فهرست پیوست که همگی در اثر عدم رعایت اصول ایمنی از سوی خوانده به هنگام گودبرداری و تخریب ساختمان محل سکونت خواهان آسیب ‌دیده و یا از بین رفته‌اند به شرح دادخواست با توجه به اوراق و برگه‌های پرونده و توضیحات مذکور در صورت ‌مجلس مورخ ۱۲/۴/۹۲ و به لحاظ بسته شدن باب علم و قطع در احراز (دریافتن) میزان بالجمله و آن‌ گونه که واقع امر است، صدمات وارده از این‌ گونه عملیات بر روان افراد خسارت ‌دیده شاید به‌ گونه‌ای قابل جبران نباشد و نظر به اینکه نسبت به اصل دو فقره فاکتور جواهرات به شماره ۸ و ۱۱ اشکال خاصی نشده و صرفاً نسبت به نظر کارشناسی ایراد شده که با توجه به اظهارنظر کارشناس به متن فاکتورها از این جهت ایرادی به نظر نرسیده و اینکه هیأت کارشناسان به‌ گونه‌ای متفاوت با تفاوت فاحش و آشکار اظهارنظر نمایند.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   قرارداد کار چیست؟

بعید و دور از ذهن به نظر رسیده و در مورد اثاثیه نیز بر این روال و شیوه با این توضیح و با توجه به صورت ‌مجلس مورخ ۱۲/۴/۹۲ و در راستای استناد عملی به امارات معتبره با پذیرش نظر کارشناسان بدوی (نخستین) و با توصیه و تأکید طرفین در حمل قضیه و قضاوت بر تصالح (سازش کردن) مستنداً به ماده ۳۰۷ و ۳۳۱ و ۳۲۱ از قانون مدنی و استباط از ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده ۵۱۹ خوانده ملزم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۷۸/۱ ریال بابت خسارت وارده به اثاثیه منزل به شرح فهرست پیوست ارزیابی شده توسط کارشناس و بابت دو فقره فاکتور جواهرات به شرح فاکتور ۸ و ۱۱ خوانده ملزم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۶۰ ریال در حق خواهان می‌گردد.

بدیهی و روشن است، در موردی که ارزیابی برای کالا به‌ عنوان تلف‌ شده لحاظ شده در صورت پیدایش آن متعلق به خوانده خواهد بود و خوانده ملزم به پرداخت هزینه دادرسی و دفتر به مبلغ ۱۰۵۰۰۰۰ ریال و هزینه کارشناسی به شرح مندرج در قرار کارشناسی و با تعدیل بعدی در صورت تعدیل می‌باشد، پس از قطعیت دادنامه اجرای آن مشروط به ترمیم هزینه به ‌تناسب محکوم ‌به (آنچه در موردش رأی صادر شده) می‌باشد رأی صادره حضوری محسوب می‌شود و پس از ابلاغ تا بیست روز قابل ‌اعتراض می‌باشد.

ادامه مطلب ….

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *