0

تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس

تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس

شرح پرونده دوم

 

بر اساس پرونده کلاسه 234-67-28 شعبه 28 دیوان عالی کشور مستقر (ساکن) در مشهد بانو … به اتهام قتل عمدی آقای … مورد ‌تعقیب و پیگرد دادسرای عمومی بیرجند قرار گرفته است و کیفرخواست شماره 1196 تنظیم و پرونده به دادگاه کیفری یک بیرجند ارسال شده است.

دادگاه پس‌ از رسیدگی‌های لازم اظهارنظر بر قصاص متهمه نموده و پرونده را به شعبه 28 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد فرستاده است. شعبه 28 دیوان عالی‌کشور به شرح رأی شماره 192-28 نظر دادگاه را بر قصاص بانو … تنفیذ و اجرا کرده و بالاخره دادگاه کیفری یک بیرجند حکم را بر قصاص بانو … صادر نموده است.

رأی دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی

محکوم‌ علیها (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) از این حکم درخواست اعاده دادرسی و تجدید محاکمه نموده است و شعبه 28 دیوان عالی‌کشور مستقر در مشهد رأی شماره 247-28 را به این شرح صادر نموده است:

در مورد درخواست اعاده دادرسی بانو … از حکم شماره 3544-66 دادگاه کیفری یک بیرجند نظر به این که به صراحت و روشنی ذیل (پایین) ‌ماده 468 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی مجدد به امور کیفری در صورت قبول اعاده دادرسی در دادگاه دیگری غیر از دادگاه اول به عمل می‌آید و ‌این امر دلیل بر قبول مقررات مربوط برد دادرس در امور مذکور است و نظر به این که توجهاً به عمومیت ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از این نظر ‌خصوصیتی در قضات دیوان عالی کشور نمی‌باشد، بنابراین امضا‌کنندگان زیر به علت سبق (تقدم) نظر بر اساس بند 7 ماده 208 مذکور خود را مردود و رد شده اعلام نموده و ‌چون به تعداد کافی قاضی دیگر در این شعبه نمی‌باشد تعیین شده است، پرونده به دادگاه مربوطه اعاده و بازگردانده شود تا برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی به ‌دبیرخانه دیوان عالی کشور در مرکز ارسال دارند.

0

رأی وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوان عالی کشور

موضوع: تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس

از شعب سي و پنجم و سي و هفتم ديوان عالي کشور طي پرونده‌هاي کلاسه 441 و 616 با اختلاف استنباط (درک) از مقررات قانوني مجازات‌هاي جايگزين حبس، آرای متفاوت صادر شده است که خلاصه جريان هر پرونده به شرح زیر می‌باشد:

خلاصه پرونده اول

در پرونده کلاسه 441 شعبه سي و پنجم ديوان عالي کشور آقاي … نسبت به دادنامه 1908 شعبه چهاردهم دادگاه تجديدنظر اصفهان که در تأييد دادنامه 240 مبني بر محکوميت وي به تحمل شش ماه حبس تعزيري (موضوع مواد 716 و 718 قانون مجازات اسلامي ـ تعزيرات) صادر شده است، درخواست تجويز اعاده دادرسي (تجدید محاکمه) کرده و توضيح داده است که محکوميت وي به ميزان مذکور در فوق به علت ارتکاب جرم بي‌احتياطي در امر رانندگي منجر (منتهی) به ايراد صدمه و آسیب غيرعمدي است. در حالي که اين مجازات، بايد بر اساس ماده 68 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به مجازات جايگزين حبس تبديل شود و چون بر اثر عدم اعتنا (بی‌توجهی) به مصرحات و دلایل قانوني، مجازات نامتناسب تعيين کرده‌اند، لذا موضوع از مصاديق و نمونه های بند 6 مادة 272 قانون آيين دادرسي است که درخواست وي پس از ثبت به کلاسه مرقوم (نوشته شده)، به شعبه سي و پنجم ديوان عالي کشور ارجاع (واگذار) شده و اکثريت اعضاي محترم شعبه، طي دادنامه 411 به این شرح تصميم‌گیری کرده‌اند:

رأی دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی

در مورد درخواست تجويز اعاده دادرسي و تجدید محاکمه آقاي … نسبت به دادنامه شماره 601908 صادره از شعبه چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان نظر به اينكه نامبرده در لايحه تقديمي هيچ‌ گونه مدرك و دليلي كه موجبات تجويز اعاده دادرسي نسبت به دادنامه مذكور را فراهم سازد ارائه نکرده است و درخواست ايشان مبني بر لزوم اعمال مجازات جايگزين حبس بر اساس ماده 68 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 قابل قبول نمي‌باشد.

ادامه مطلب ….

0
تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس

تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس

تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس

در این مقاله به بحث و بررسی در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

در ادامه مقالات قبل در مورد درخواست اعاده دادرسی با موضوع تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به بیان خلاصه پرونده دوم می‌پردازیم:

خلاصه پرونده دوم

در پرونده کلاسه 616 شعبه سي و هفتم ديوان عالي کشور، آقاي … در شعبه 102 دادگاه عمومي جزائي پارس‌آباد طي دادنامه 584 به علت ارتکاب مزاحمت تلفني بر اساس ماده 641 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) به تحمل نود و يک روز حبس محکوم و اين دادنامه در شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل به موجب دادنامه 702 مورد تأييد قرار گرفته است.

محکوم‌ٌ عليه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) موصوف به استناد بند 5 و 6 مادة 272 نسبت به دادنامه اخير درخواست تجويز اعاده دادرسي و تجدید محاکمه کرده است. که پس از ثبت به کلاسه مرقوم (نوشته شده) به شعبه سي و هفتم ديوان عالي کشور ارجاع (واگذار) شده است و اعضاي محترم شعبه پس از بررسي لازم به موجب دادنامه 624 به شرح زیر تصمیم‌گیری نموده‌اند:

رأی دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی در پرونده دوم

قطع نظر از اينكه مطالب عنوان شده در لايحه درخواستی اعاده دادرسي (تجدید محاکمه) شامل مضامين و محتوای ماهوي و محاكماتي است كه به اين مرحله از رسيدگي مربوط نمي‌شود، از نظر مجازات حبس تعزيري تعيين شده درخواست مطرح شده در خور پذيرش است، زيرا در ماده 641 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) كه مورد استناد دادگاه بوده براي مرتكبين جرم ايجاد مزاحمت به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر حبس از يك تا شش ماه پيش‌بيني‌ شده است.

بنابر منطوق (ظاهرکلام) ماده 66 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، دادگاه در اين قبيل موارد مكلف به تعيين مجازات جايگزين حبس بوده (با اين توضيح كه بدون سابقه كيفري نيز مي‌باشد) و ميزان جزاي نقدي جايگزين حبس نيز در ماده 86 قانون مجازات اسلامی حسب مورد مشخص گرديده است به ويژه اينكه الزامي دانستن مجازات‌هاي جايگزين حبس در ماده 68 همين قانون با شرايط خاص تصريح (تأکید) شده و به اين وحدت ملاك نيز مي‌توان تمسك (توسل) نمود.

بنابراين تعيين مجازات حبس تعزيري در موضوع بحث بيش از مجازات تعیین شده قانوني و منطبق (هماهنگ) با بند چ ماده 474 قانون آيين دادرسي مصوب 1392 كه از تاريخ 1/4/1394 لازم‌الاجرا گرديده، تشخيص و مستند به ماده 476 قانون يادشده ضمن تجويز اعاده دادرسي، رسيدگي مجدد به شعبه‌ی ديگر دادگاه تجديدنظر استان اردبيل واگذار و ارجاع مي‌گردد.

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس با وکیل اعاده دادرسی موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

ادامه مطلب ….