0
رأی وحدت رویه شماره 765

رأی وحدت رویه شماره 765

رأی وحدت رویه شماره 765

در ادامه مقاله قبل در مورد رأی وحدت رویه شماره 765 ، به بیان خلاصه پرونده دوم و آرای صادره می‌پردازیم:

خلاصه پرونده دوم

حسب محتویات پرونده ۴۰۰۶۹۴ شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور، در تاریخ 7/5/1395 در بازرسی از منزل آقای ج مقدار ۱۲۰ گرم ماده روان‌گردان از نوع شیشه و چهل عدد پایپ (ابزار مصرف مواد مخدر) و یک دستگاه ترازوی وزن کردن مواد مخدر کشف شده است.

متهم در مراحل مختلف رسیدگی به طور خلاصه به ارتکاب جرم انتسابی (نسبت داده شده) اقرار نموده و گفته است، مواد و ادوات (ابزارها) کشف شده را شخصی به نام حسین به او داده تا نگهداری کند، بعد از پایان رسیدگی‌های مقدماتی و صدور قرار مجرمیت پرونده در شعبه سی‌ام دادگاه انقلاب اسلامی تهران مطرح و به موجب دادنامه شماره ۲۰۳ مورخ 3/4/1396 در مورد وی به علت نگهداری ۱۲۰ گرم شیشه و چهل عدد پایپ (وسیله مصرف مواد مخدر) به استناد بند ۶ ماده ۸ از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و رعایت مواد ۱۳۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی با پیشنهاد اعمال یک درجه تخفیف، حکم اعدام صادر گردیده و هیأت محترم شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی به موجب دادنامه شماره ۷۵۹ مورخ 23/8/1396 چنین رأی صادر نمودند:

با توجه به تصویب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (ماده ۴۵ الحاقی) مصوب ۱۳۹۶ و مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که بیان می‌دارد: «… لیکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود و نسبت به جرائم گذشته بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر است …» و اینکه قانون‌گذار در ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی فرجامی را تعریف نموده، که عبارت از انطباق (هماهنگی) رأی با موازین شرعی (دینی) و مقررات قانونی می‌باشد و با توجه به اینکه منظور از انطباق رأی با قانون، همانا قانون حاکم در زمان رسیدگی فرجامی است، که در موضوع مورد بحث قانون حاکم به شرح بالا مبنی بر تخفیف است و قاعدتاً باید بر طبق قانون جدید رسیدگی به عمل آید.

از این رو مالاً با استناد به بند ۴ از شق ب ماده ۴۶۹ قانون دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات (پیوست‌ها) و اصلاحات بعدی آن دادنامه فرجام‌خواسته، نقض (شکستن رأی) و رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض واگذار می‌شود، تا شعبه مرجع‌الیه (واگذار شده) مطابق قانون جدید تعیین مجازات نماید.

ادامه مطلب ….

0
رأی وحدت رویه شماره 765

رأی وحدت رویه شماره 765

رأی وحدت رویه شماره 765 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 30/8/96

موضوع: شرایط اعمال مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر با رعایت ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 96

بر اساس دادنامه‌های صادر شده در پرونده‌های شماره ۳۰۰۷۲۳، ۴۰۰۶۹۴ و ۸۰۰۰۸۷ شعب چهل و نهم، پنجاهم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور، در مقام نحوه اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 مجلس شورای اسلامی، در مورد شرایط اعمال مجازات اعدام مرتکبین جرائم مواد مخدر، رویه‌های متفاوت گرفته شده است. خلاصه پرونده‌ها و آرای صادره به شرح زیر می‌باشد:

خلاصه پرونده اول

به دلالت محتویات پرونده شماره ۳۰۰۷۲۳ شعبه چهل و نهم دیوان عالی کشور، شعبه اول دادگاه انقلاب زنجان طی دادنامه شماره ۵۳۷ مورخ 4/5/1396 بزهکاری (مجرم بودن) آقای الف را در مورد نگهداری ۵۵ گرم هروئین با خلوص ۷۰%، به علاوه نگهداری ۴۰ سانت شیشه محرز و مسلم تشخیص داده و نامبرده را به استناد تبصره ۱ بند ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به حبس ابد محکوم کرده است.

رأی دیوان عالی کشور

پرونده بر اثر فرجام‌خواهی وکیل محکوم علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه چهل و نهم ارجاع شده (واگذار شده) است و هیأت محترم شعبه در تاریخ 23/8/1396 پس از خواندن گزارش، عضو ممیز و ملاحظه اوراق و برگه‌های پرونده در این مورد مشاوره نموده و طی دادنامه شماره ۹۶۵ چنین رأی صادر نمودند:

در مورد فرجام‌خواهی آقای ب به وکالت از آقای الف نسبت به دادنامه شماره ۵۳۷ مورخ 4/5/1396 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب زنجان در محکومیت وی به تحمل حبس ابد به اتهام حمل و نگهداری مجموعاً ۵۵/۴۰ گرم روان‌گردان با خلوص ۷۰% با توجه به مجموع محتویات پرونده و لازم‌الاجرا گردیدن ماده واحده الحاق ماده ۴۵ به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و لزوم انطباق (هماهنگی) مجازات تعیین شده با قانون مذکور و مستنداً به بند ب از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض (شکستن رأی) به شعبه صادرکننده رأی ارجاع (بازگرداندن) می‌گردد.

ادامه مطلب ….