0
وکیل مالیات بر ارث در تهران

وکیل مالیات بر ارث در تهران

اقدامات وکیل مالیات بر ارث در تهران

وکیل مالیات بر ارث در تهران ، مالیات به شاخه‌ای از مالیات‌های مستقیم گفته می‌شود که دولت به موجب قانون از افراد دریافت می کند.

به این صورت که: هرگاه فردی فوت کند ورثه و بازماندگان آن باید نسبت به انحصار وراثت اقدام کنند تا وراث متوفی به صورت رسمی مشخص شوند.

پس از دریافت انحصار وراثت مکلفند به مدت یک سال به سازمان امور مالیات محل سکونت متوفی مراجعه و اظهارنامه معین شده که در آن اطلاعاتی نظیر مشخصات هویتی و مکانی متوفی و وراث حین فوت، اموال و دارایی و بدهکاری ها،هزینه های کفن و دفن و واجبات عبادی و دیون متوفی نظیر مهریه همسر را در آن درج نمایند.

ادامه مطلب …