0
شرایط عقد بیمه‌نامه

شرایط عقد بیمه‌ نامه

شرایط عقد بیمه‌نامه

شرایط عقد بیمه‌نامه را طبق نظریه موسسه حقوقی کیانداد بررسی می کنیم ما را همراهی کنید.

ماده 2 قانون شرایط عقد بیمه‌نامه

مطابق ماده 2 قانون بیمه مصوب 7/2/1316: (عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه‌نامه خواهد بود).

این موضوع در واقع سبب می‌شود تا شرایط عقد بیمه‌نامه عقدی تشریفاتی باشد زیرا به نظر می‌رسد قانونگذار با آوردن لفظ (باید) قانونی امری را مورد نظر داشته است. مطابق ماده 3 همان قانون:

ادامه مطلب …
0
انواع بیمه مطابق قانون

انواع بیمه مطابق قانون

انواع بیمه مطابق قانون

این مقاله اختصاص داده شده به انواع بیمه مطابق قانون که زیر نظر وکلای متخصص موسسه حقوقی کیانداد گردآوری شده با ما همراه باشید.

انواع بیمه مطابق قانون

مطابق ماده 4 قانون بیمه: (موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه‌گذار به بقای آنچه بیمه می‌دهد ذینفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گذار متضرر می‌گردد). مطابق این ماده بیمه در دو دسته کلی بیمه خسارت و بیمه اشخاص تقسیم‌بندی می‌شوند که هر کدام از آنها نیز خود دارای تقسیم‌بندی می‌باشند.

ادامه مطلب …
0
تعریف عقد بیمه و اوصاف حقوقی آن

عقد بیمه و اوصاف حقوقی

تعریف عقد بیمه و اوصاف حقوقی آن

مقاله ای که در پیش رو دارید در خصوص عقد بیمه و اوصاف حقوقی زیر نظر وکلای متخصص موسسه حقوقی کیانداد گردآوری شده با ما همراه باشید.

بیمه یک عقد و قرارداد است بیمه را جزء عقود معین محسوب می‌کنیم زیرا نام و شرایط آن در قانون به صراحت آمده است. (قانون بیمه مصوب 7/2/1316)

ادامه مطلب …