0
شرکت‌های بیمهشرکت‌های بیمه

شرکت‌های بیمه

شرکت‌های بیمه

این مقاله مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد اختصاص داده شده به شرکت‌های بیمه با ما همراه باشید.

ماده 31 قانون شرکت‌های بیمه

مطابق ماده 31 قانون تشکیل شرکت‌های بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری (عملیات بیمه در ایران به وسیله شرکت‌های سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بود و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشند، انجام خواهد شد) و مطابق ماده 37 همان قانون نیز ثبت هر مؤسسه بیمه در ایران موکول به ارائه پروانه تأسیس که از طرف بیمه مرکزی ایران صادر می‌شود خواهد بود.

ادامه مطلب …