0
دیه اعضای متلف بدندیه اعضای متلف بدن

دیه فک ، دیه ناخن ، دیه ستون فقرات ، دیه نخاع به چه صورت است؟

دیه اعضای مختلف بدن

دیه اعضای مختلف بدن ( دیه فک ، دیه ناخن ، دیه ستون فقرات ، دیه نخاع ) ب شرح زیر است:

دیه فک

  • براساس ماده 415 از بین بردن مجموع دو فک دیه ی کامل دارد و دیه‌ی هر کدام آنها پانصد دینار است و از بین بردن مقدارى از هر یک موجب دیه‌ی مساحت همان مقدار است و دیه‌ی از بین بردن یک فک با مقدارى از فک دیگر نصف دیه با احتساب (محاسبه)‌ دیه‌ی مساحت فک دیگر خواهد بود.
  • براساس ماده 416 دیه فک، مستقل از دیه دندان مى‌باشد و اگر فک با دندان از بین برود دیه هر یک جداگانه محاسبه خواهد شد.
  • براساس ماده 417 جنایتى که موجب نقص (عیب) فک شود یا باعث دشوارى و نقص جویدن گردد تعیین جریمه مالى آن با نظر حاکم خواهد بود.

دیه ناخن

  • براساس ماده 429 کندن ناخن به طورى که دیگر نروید یا فاسد و سیاه بروید ده دینار و اگر سالم و سفید بروید پنج دینار میباشد.

دیه ستون فقرات

  • براساس ماده 430 شکستن ستون فقرات دیه کامل دارد خواه اصلاً درمان نشود یا بعد از درمان به صورت کمان و خمیدگى درآید یا آنکه بدون عصا نتواند راه برود یا توانایى جنسى او از بین برود یا مبتلا به سلس (ریزش ادرار) شود و نیز دیه جنایتى که باعث خمیدگى پشت شود یا آنکه قدرت نشستن یا راه رفتن را سلب نماید دیه کامل خواهد بود.
  • براساس ماده 431 هرگاه بعد از شکستن یا جنایت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه مؤثر شود و اثرى از جنایت نماند جانى باید یکصد دینار پرداخت نماید.
  • براساس ماده 432 هرگاه شکستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود براى شکستن دیه‌ی کامل و براى فلج دو پا دو ثلث (دو سوم) دیه ستون فقرات کامل منظور مى‌گردد.

دیه نخاع

  • براساس ماده 433 قطع تمام نخاع دیه کامل دارد و قطع بعضى از آن به نسبت مساحت، محاسبه خواهد شد.
  • براساس ماده 434 هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود اگر آن عضو داراى دیه معین باشد بر دیه کامل قطع نخاع افزوده مى‌شود و اگر آن عضو داراى دیه معین نباشد ارش آن بر دیه کامل قطع نخاع اضافه خواهد شد.