0
اهمیت مشخص شدن مدت در قرارداد مشارکت در ساختاهمیت مشخص شدن مدت در قرارداد مشارکت در ساخت

اهمیت مشخص شدن مدت در قرارداد مشارکت در ساخت

اهمیت مشخص شدن مدت در قرارداد مشارکت در ساخت

در این جا در خصوص اهمیت مشخص شدن مدت در قرارداد مشارکت در ساخت را طبق نظریه موسسه حقوقی کیانداد بررسی می کنیم با ما همراه باشید.

مشخص شدن مدت قرارداد مشارکت در ساخت به چگونه است؟

به گفته وکیل ملکی در مؤسسه حقوقی کیانداد، هیچ قراردادی نباید بدون تاریخ تنظیم و بدون تعیین مدت انجام تعهد مندرج در آن باشد. عدم تعیین مدت در برخی از قراردادها تا آنجا اهمیت دارد که قانون مدنی، حکم به باطل بودن آن داده است. مانند قرارداد اجاره‌ای که در آن مدت اجاره معین نشده باشد که با وجود رعایت سایر موارد و امضای قرارداد، توسط موجر و مستأجر فاقد اثر حقوقی می‌باشد و مستأجر مالک منافع محل استیجاری نمی‌شود.

ادامه مطلب …