0
خودروی توقیفی

خودروی توقیفی را می توان به دیگری منتقل کرد

آیا خودرویی که مورد وثیقه قرار گرفته یا توقیف است را می‌توان به دیگری منتقل کرد؟

حال می خواهیم مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد ، در  خصوص اینکه آیا خودروی توقیفی را می توان به دیگری منتقل کرد بررسی شده و در دسترس کاربران قرار می گیرد.

خودروی توقیفی را می توان به دیگری منتقل کرد

به گفته وکیل قراردادها در موسسه حقوقی کیانداد، خودروی توقیفی که توسط مراجع قضایی به دلیل وقوع جرم مانند حمل و نقل مواد مخدر در بازداشت است و یا به عنوان وثیقه توسط دادسرا سند آن بازداشت شده باشد، قابل نقل و انتقال نیست.

ادامه مطلب …