0
تحدید حدود

نحوه رسیدگی به دعوای اعتراض به تحدید حدود

نحوه رسیدگی به دعوای اعتراض به تحدید حدود

نظریه کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، در خصوص نحوه رسیدگی به دعوای اعتراض به تحدید حدود بررسی شده و در اختیار کاربران قرار می گیرد امیدواریم استفاده های لازم را از این موضوع ببرند.

آیا می توان به تحدید حدود اعتراض کرد؟

به گفته وکیل ملکی در موسسه حقوقی کیانداد، دعوی اعتراض به تحدید حدود مشابه اعتراض به ثبت می ‌باشد. جز اینکه در دعوی اعتراض به تحدید حدود، معترض نسبت به تقاضای ثبت ملک کلاً اعتراضی ندارد، بلکه اعتراض او به این است که در جریان تحدید حدود قسمتی از ملک او جزء ملک متقاضی ثبت محسوب گردیده است و به عبارت دیگر حدود تعیین شده به حقوق وی تجاوز نموده است. در حالیکه در دعوی اعتراض به ثبت اعتراض به کل ثبت است.

ادامه مطلب …