0
قرارداد کار در قانون کار

تعریف قرارداد کار در قانون کار

تعریف قرارداد کار در قانون کار

در این جا می خواهیم موضوع تعریف قرارداد کار در قانون کار را مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد بررسی همراه با مخاطبان و کاربران گرامی بررسی نماییم.

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد (ماده 7 قانون کار).

ادامه مطلب …