0
فسخ یا بطلان عقد بیمه

فسخ یا بطلان عقد بیمه

فسخ یا بطلان عقد بیمه

این مقاله به بررسی موضوع فسخ یا بطلان عقد بیمه مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد اختصاص داده شده با ما همراه باشید.

فسخ یا بطلان عقد بیمه چیست؟

فسخ عبارت است از اینکه یکی از طرفین قرارداد آن را با اراده خود به هم بزند. قرارداد فسخ شده از زمان فسخ به بعد فاقد اثر است ولی قبل از فسخ صحیح می‌باشد.

ادامه مطلب …