0
آرای و احکام قابل فرجام‌خواهیآرای و احکام قابل فرجام‌خواهی

آرای و احكام قابل فرجام‌خواهی صادره از دادگاه‌های تجدیدنظر استان

آرای قابل فرجام‌خواهی صادره از دادگاه‌های تجدیدنظر استان

برخی آرا و احكام هم قابل تجدیدنظرخواهی و هم قابل فرجام‌خواهی هستند. به عبارت دیگر، رسیدگی به بعضی از دعاوی از طریق عادی سه مرحله‌ای بدوی (نخستین)، تجدیدنظر و فرجام، است.

این موارد مطابق ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی عبارتند از: احكام قابل فرجام‌خواهی و قرارهای قابل فرجام‌خواهی

احکام قابل فرجام‌خواهی

احكام درمورد اصل نكاح (ازدواج) و فسخ آن، طلاق و جدایی، نسب (خویشاوندی)، حجر (کسی که به حکم قانون ازتصرف در مالش منع شده باشد، به دلیل سن کم، دیوانگی یا نداشتن عقل اقتصادی (سفیه) و وقف (بخشش)

قرارهای قابل فرجام‌خواهی

قرارهای زیر مشروط به اینكه اصل حكم در مورد آنها قابل فرجام‌خواهی باشد:

  1. قرار ابطال یا رد دادخواست كه از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
  2. قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا (خواهان و خوانده)

همچنین مطابق ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی، برای اینکه آرای ذکرشده قابل فرجام‌خواهی باشد، نباید مشمول یکی از بندها و شرایط مندرج در این ماده باشد.

احکام غیرقابل‌فرجام

بر اساس ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، احكام زیر اگرچه از مصادیق مواد 367 و 368 باشد، حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:

  • احكام مستند به اقرار (اعتراف) قاطع دعوا در دادگاه
  • احكام مستند به نظریه یك یا چند نفر كارشناس كه طرفین به طور كتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
  • احكام مستند به سوگند و قسم كه قاطع دعوا باشد.
  • احكامی كه طرفین حق فرجام‌خواهی خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند.
  • احكامی كه ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی درمورد متفرعات (فرعیات) آن صادر می‌شود، درصورتی كه حكم درمورد اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.
  • احكامی كه به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام‌خواهی است.
  • چه کسانی می‌توانند درخواست فرجام‌خواهی نمایند؟

فرجام‌خواهی از رأی و احكام صادره علاوه بر طرفین دعوا (خواهان و خوانده) یا قائم‌مقام یا نمایندگان قانونی و وکلای آنان، دادستان کل کشور نیز مى‌تواند به درخواست ذی‌نفع مدعی خلاف شرع (دین) یا قانونی بودن رأی، درخواست رسیدگی فرجامی نماید.