نشانی شهرداری تهران ، آدرس شهرداری تهران

نشانى :ایران، تهران، ضلع جنوبی پارک شهر ـ خیابان بهشت ـ ساختمان شهرداری مرکزی
تلفن :۰۲۱ – ۵۵۶۱۱۱۱۲
فکس :۰۲۱ – ۵۵۶۳۴۹۱۱
صندوق پستی :۱۱۳۶۵ – ۴۱۶۹
سايت اينترنتى :   www.tehran.ir

کانال تلگرام موسسه حقوقی کیانداد