حکم جلب

حکم جلب ،جلب شخص |نحوه گرفتن  و روش راحت جلب فرد

  مشاوره با وکیل  | آیا میتوان حکمی برای جلب شخص را گرفت ؟

طبق ماده 135قانون آئین دادرسی مدنی هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی رالازم بداند.

می‌تواندتا پایان جلسه اول دادرسی جهات ودلایل خودرا اظهار کرده وظرف سه روز پساز جلسه باتقدیم دادخواست ازدادگاه درخواست جلب او را بنماید چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر باشد .

مطابق ماده 136 همان قانون (محکوم‌ علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب ثالث را بنماید باید درخواست جلب را با دادخواست اعتراض توأماً به دفتر دادگاه تسلیم کند.

معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید).

نحوه گرفتن حکم جلب

هزینه دادخواست جلب ثالث به میزان هزینه دادرسی دادخواست اصلی است.

 

جلب شخص ثالث در دعاوی حقوقی

چگونگی جلب شخص ثالث

کانال تلگرام موسسه حقوقی کیانداد