صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به جرائم منافی عفت

برای شکایت جرائم منافی عفت باید به کجا مراجعه نمود؟

شاکی باید بداند کدام مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به شکایت وی را داردتا شکایت خود را به آن مرجع قضایی تقدیم نماید.

برای شناسایی مرجع قضایی صالح ابتدا به بررسی صلاحیت می‌پردازیم.

الف) صلاحیت ذاتی مراجع قضایی در رسیدگی به جرائم منافی عفت:

مطابق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می‌دارد

(دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد)

و با عنایت به مواد 302 و 303 و 304 که استثنائات وارده بر صلاحیت عام دادگاه کیفری دو را بیان می‌دارد

باید گفت که دادگاه صالح از نظر ذاتی برای رسیدگی به جرائم منافی عفت، دادگاه کیفری دو می‌باشد.

مگر در جرائم منافی عفتی که مجازات آنها اعدام و سنگسار باشد، بنابراین دادگاه صالح در مورد جرم زنای محصنه، زنا با محارم و زنای به عنف دادگاه کیفری یک می‌باشد.

ب) صلاحیت محلی مرجع قضایی در رسیدگی به جرائم منافی عفت:

با توجه به منطوق مواد 310 و 311 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد

(متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد) و همچنین (شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد).

باید گفت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرائم منافی عفت (دادگاه محل وقوع جرم) می‌باشد

، یعنی دادگاهی که در محل آن، عمل منافی عفت رخ داده است.

طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن در جرائم منافی عفت

الف) اعلام شکایت:

برای اعلام شکایت حتی مکتوب کردن آن نیاز نیست هر چند در رویه عملی یک فرم از پیش طراحی شده تحویل شاکی داده می‌شود و ایشان بر روی آن شکایت خود را توضیح می‌دهد.

در این خصوص ماده 69 مقرر می‌دارد:

(دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می‌رسد.

هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورت‌مجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورت‌مجلس تصدیق می‌شود) و حتی وجود ایام تعطیل یا شب بودن مانع طرح شکایت نیست.

ب) هزینه‌های قانونی شکوائیه:

مطابق بندهای 4 و 17 ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین شاکی بایداز بابت شکایت خود و تصدیق اوراق پیوستی شکوائیه، هزینه پرداخت نماید.

که به صورت الحاق تمبر (50000 ریال) و (5000 ریال) می‌باشدکه با مراجعه به واحد تمبر دادسرای صالحه، این هزینه را پرداخت می‌کند.

ج) شاکی و مشتکی‌عنه:

ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری درتعریف شاکی اشعار می‌دارد

(بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گرددوچنانچه تعقیب مرتکب رادرخواست کند) (شاکی) و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند

مدعی خصوصی نامیده می‌شود و در مقابل به کسی که عنوان مجرمانه به او نسبت داده شده است

تا زمانی که قرار مجرمیت علیه وی صادرنگردیده (متهم) می‌گویند وپس ازصدورحکم محکومیت ازوی به عنوان (محکوم‌علیه) یاد می‌شود