برای رسیدگی به جرائم مواد مخدر به کجا باید مراجعه کرد؟

مطابق بند (پ) ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرائم مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد و با توجه به منطوق مواد 310 و 311 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد: (متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد) و همچنین (شرکا و معاونین جرم … ادامه خواندن برای رسیدگی به جرائم مواد مخدر به کجا باید مراجعه کرد؟