0
رأی وحدت رویه شماره 690رأی وحدت رویه شماره 690

رأی وحدت رویه شماره ۶۹۰

رأی وحدت رویه شماره ۶۹۰

در ادامه مقاله قبل در مورد رأی وحدت رویه شماره ۶۹۰ در این مقاله به بیان خلاصه پرونده دوم و درخواست صدور رأی وحدت رویه می‌پردازیم:

خلاصه پرونده دوم

در پرونده کلاسه ۸۲/۷د/۱۱۱۷ آقای … علیه آقای. .. شکایتی با عنوان تصرف عدوانی (تصرف مال غیر بدون رضایت مالک) تقدیم داشته که به لحاظ فقد ادله (نبودن دلایل) قرار منع تعقیب صادر می‌شود.

رأی دادگاه بدوی در رابطه با رأی وحدت رویه شماره ۶۹۰

شاکی به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوی (نخستین) ارسال و شعبه ۱۰۵۴ دادگاه عمومی جزایی تهران اعتراض را رد و قرار منع تعقیب را تأیید می‌نماید.

رأی دادگاه تجدیدنظر رأی وحدت رویه شماره ۶۹۰

مجدداً شاکی نسبت به رأی دادگاه اعتراض و درخواست تجدیدنظر می‌نماید و پرونده به شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال می‌گردد و دادگاه مذکور طی دادنامه شماره ۳۲۳ مورخ ۲۷/۴/۱۳۸۳ با این استدلال که دادنامه بدوی و نخستین قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است، به استناد بند «ن» ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام نموده است.

درخواست صدور  رأی وحدت رویه شماره ۶۹۰

معاون اول دادستان کل کشور: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید، دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در موضوع مشابهی اقدام به صدور آرای متفاوتی نموده‌اند، به طوری که شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر، رأی دادگاه عمومی جزایی را که در مقام رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا صادر گردیده، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان دانسته و نسبت به آن انشای رأی نموده است، لکن شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه عمومی جزایی را که در مقام رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا صادر گردیده، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر ندانسته و قرار رد صادر کرده است.

بدین ترتیب در موضوع مشابهی از دو مرجع قضایی، آرای متفاوتی صادر شده است.

مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است تعیین فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد.

ادامه مطلب ….